Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57 - Strona 11

Strona 11 z 12

— w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008] Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008] Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008) Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008) Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008) Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008) Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008) Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


L 340/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

ZAŁĄCZNIK IV WZÓR OGŁOSZENIA O PRZETARGU Przetarg na zakup … ton … na rynku światowym przez … agencje interwencyjną (Art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008) 1. Oznaczenie towarów: .................................................................................................................................................................................... 2. Łączna ilość: ..................................................................................................................................................................................................... 3. Wykaz składów dla partii: ........................................................................................................................................................................... 4. Charakterystyka towarów (wymagana jakość, jakość minimalna, obniżka ceny): ...................................................................... 5. Opakowanie (luzem): ..................................................................................................................................................................................... 6. Okres dostawy: ................................................................................................................................................................................................ 7. Termin składania ofert: .................................................................................................................................................................................

ZAŁĄCZNIK V Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 (Dz.U. L 177 z 28.7.1995, s. 4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/95 (Dz.U. L 189 z 10.8.1995, s. 22) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2235/2000 (Dz.U. L 256 z 10.10.2000, s. 13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 50) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2005 (Dz.U. L 249 z 24.9.2005, s. 6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L 398 z 30.12.2006, s. 1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007 (Dz.U. L 138 z 30.5.2007, s. 7) Wyłącznie art. 6 i załącznik V Wyłącznie art. 1 Wyłącznie art. 4

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/69

ZAŁĄCZNIK VI Tabela korelacji

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ustępy 1 i 2 Artykuł 1 ustęp 2a Artykuł 1 ustępy 3 i 4 Artykuł 2 ustęp 1 Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy zdanie wprowadzające i litera a) zdanie wprowadzające Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera a) podpunkt i) Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera a) podpunkt ii) Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera b) Artykuł 2 ustęp 2 akapit drugi Artykuł 2 ustęp 3 Artykuł 2a Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 ustęp 1 Artykuł 5 ustęp 1a Artykuł 5 ustęp 2 Artykuł 5 ustęp 3 akapit pierwszy, drugi i trzeci Artykuł 5 ustęp 3 akapit czwarty Artykuł 5 ustęp 4 Artykuł 6 ustęp 1 Artykuł 6 ustęp 2 słowa wstępne Artykuł 6 ustęp 2 tiret pierwsze Artykuł 6 ustęp 2 tiret drugie Artykuł 6 ustęp 2 tiret trzecie Artykuł 6 ustęp 2 tiret czwarte Artykuł 6 ustęp 2 tiret piąte Artykuł 6 ustęp 3 do 7 Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy wyrażenie wstępne Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy tiret pierwsze Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy tiret drugie Artykuł 7 ustęp 1 akapit drugi Artykuł 7 ustęp 2 Artykuł 8 Artykuł 9 ustęp 1 do 4 Artykuł 9 ustęp 5 wyrażenie wstępne Artykuł 9 ustęp 5 tiret pierwsze Artykuł 9 ustęp 5 tiret drugie Artykuł 9 ustęp 6 Artykuł 10 Artykuł 11 ustęp 1 wyrażenie wstępne Artykuł 11 ustęp 1 tiret pierwsze

Artykuł 1 ustępy 1 i 2 — Artykuł 1 ustępy 3 i 4 Artykuł 2 ustęp 1 Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy zdanie wprowadzające Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera a) Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera b) — Artykuł 2 ustęp 2 akapit drugi Artykuł 2 ustęp 3 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 ustęp 1 Artykuł 6 ustęp 2 Artykuł 6 ustęp 3 Artykuł 6 ustęp 4 akapit pierwszy, drugi i trzeci — Artykuł 6 ustęp 5 Artykuł 7 ustęp 1 Artykuł 7 ustęp 2 słowa wstępne Artykuł 7 ustęp 2 litera a) Artykuł 7 ustęp 2 litera b) Artykuł 7 ustęp 2 litera c) Artykuł 7 ustęp 2 litera d) Artykuł 7 ustęp 2 litera e) Artykuł 7 ustęp 3 do 7 Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy wyrażenie wstępne Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy lit. a) Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy lit. b) Artykuł 8 ustęp 1 akapit drugi Artykuł 8 ustęp 2 Artykuł 9 Artykuł 10 ustęp 1 do 4 Artykuł 10 ustęp 5 wyrażenie wstępne Artykuł 10 ustęp 5 litera a) Artykuł 10 ustęp 5 litera b) Artykuł 10 ustęp 6 Artykuł 11 Artykuł 12 ustęp 1 wyrażenie wstępne Artykuł 12 ustęp 1 litera a)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.