Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57 - Strona 7

Strona 7 z 12

b) z chwilą wydania pozwolenia na przywóz w odniesieniu do ilości, na które wydano pozwolenie.

3. Bez uszczerbku dla środków nadzoru przyjętych zgodnie z art. 14, zabezpieczenie określone w art. 10 ust. 1, zwalnia się, jeśli oferent udowodni, że:

a) w przypadku przywożonej kukurydzy, dla której badania przeprowadzone zgodnie z art. 10 ust. 6 wskazują na ponad 60 % zawartość ziaren szklistych, że przywożony produkt został przetworzony w Państwie Członkowskim, które dopuściło go do swobodnego obrotu, w każdy produkt poza tymi, które są objęte kodem CN 1904 10 10, 1103 13 lub 1104 23. Ten dowód jest dostarczany w formie formu­ larza kontrolnego T5 sporządzonego przez biuro odprawy celnej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 (1) przed wysyłką towarów przeznaczonych do przetworzenia;


2. Dane Państwo Członkowskie podejmuje, w razie potrzeby, wszelkie środki niezbędne w celu zapewnienia prowadzenia nadzoru określonego w ust. 1. Środki te obejmują wymóg poddania się przez importera wszelkim kontrolom uznanym za konieczne przez właściwe władze, a także prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej tym władzom prze­ prowadzenie tego rodzaju kontroli.

3. Dane Państwo Członkowskie natychmiast zgłasza Komisji środki przyjęte zgodnie z ust. 2.

ROZDZIAŁ III NABYCIE BEZPOŚREDNIE NA RYNKU ŚWIATOWYM

Artykuł 15 b) w przypadku kukurydzy, dla której badania przeprowadzone zgodnie z art. 10 ust. 6 wskazują na równą lub niższą niż 60 % zawartość ziaren szklistych oraz dla sorgo, że przywo­ żony produkt został przetworzony lub wykorzystany w Państwie Członkowskim, które dopuściło go do swobod­ nego obrotu. Ten dowód jest dostarczony w formie faktury sprzedaży do przetwórcy lub konsumenta z siedzibą główną firmy w Państwie Członkowskim, które dopuściło go do swobodnego obrotu; 1. W celu dokonania przywozu, określonego w art. 1, można podjąć decyzję w ramach procedury ustanowionej w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 o dokonaniu przez hiszpańską lub portugalską agencję płatniczą lub agencję interwencyjną zwaną dalej „agencją interwencyjna” zakupu na rynku światowym ilości kukurydzy i/lub sorgo, które mają dopiero zostać wskazane, a także umieścić je w danym Państwie Członkowskim zgodnie z procedurą składu celnego, przewidzianą w art. 98 do 113 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2) oraz przepisach rozporządzenia (WE) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

c) produkt nie może być przywożony, przetworzony lub wykorzystany z powodu działania siły wyższej;

d) przywożony produkt stał się bezużyteczny.

Dla ilości, w stosunku do których nie przedstawiono wyżej wymienionych dowodów w ciągu 18 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia o wprowadzeniu do swobodnego obrotu, gwarancja wykonania ulega przepadkowi na poczet cła.

2. Ilości zakupione zgodnie z ust. 1 wystawia się na sprzedaż na rynku krajowym danego Państwa Członkowskiego zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na warunkach umożliwiających uniknięcie zakłóceń na rynku, a także zgodnie z art. 14 niniejszego rozpo­ rządzenia.

Dla celów niniejszego artykułu, uważa się, że przetworzenie lub też wykorzystanie przywożonego produktu miało miejsce, jeśli 95 % ilości wprowadzonej do swobodnego obrotu poddano przetworzeniu lub zostało wykorzystane.

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

Jeśli produkty wystawia się na sprzedaż na rynku krajowym, kupujący z chwilą płatności za towary składa w agencji inter­ wencyjnej danego Państwa Członkowskiego zabezpieczenie wynoszące 15 EUR za tonę. Zabezpieczenie zostaje zwolnione w momencie przedstawienia dowodów określonych w art. 13 ust. 3. W celu zwolnienia zabezpieczenia stosuje się przepisy art. 13 ust. 3 akapit drugi i trzeci oraz przepisy art. 13 ust. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 57 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.