Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 10

Strona 10 z 16

DZIAŁANIE 1: WSPÓLNE PROGRAMY ERASMUS MUNDUS A. STUDIA MAGISTERSKIE ERASMUS MUNDUS 1. Wspólnota wybiera studia magisterskie charakteryzujące się najwyższymi standardami jakości akademickiej, które na potrzeby programu zostają nazwane „studiami magisterskimi Erasmus Mundus”. 2. Do celów programu studia magisterskie Erasmus Mundus spełniają następujące wytyczne ogólne i kryteria selekcji: a) b) obejmują instytucje szkolnictwa wyższego przynajmniej z trzech różnych państw europejskich; w ich prowadzeniu mogą uczestniczyć instytucje szkolnictwa wyższego lub inni odpowiedni partnerzy, na przykład ośrodki badawcze, z krajów trzecich; realizują program studiów, który obejmuje okres studiów co najmniej w dwóch spośród uczestniczących insty­ tucji szkolnictwa wyższego zgodnie z lit. a); w stosownych przypadkach zachęcają do odbywania staży jako elementu programu studiów; obejmują zintegrowane procedury uznawania okresów studiów ukończonych w instytucjach partnerskich, opar­ tych na Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) lub z nim zgodnych; kończą się przyznaniem przez instytucje uczestniczące wspólnych, podwójnych, lub wielokrotnych dyplomów uznawanych lub akceptowanych przez państwa europejskie; promowane są programy kończące się przyznaniem wspólnych dyplomów; ustanawiają surowe procedury samooceny oraz dopuszczają możliwość oceny wzajemnej przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych (z państw europejskich lub krajów trzecich) w celu zapewnienia trwałej jakości studiów magisterskich; przewidują niezbędną minimalną liczbę miejsc dla studentów europejskich oraz z krajów trzecich, którym przyznano finansowe wsparcie w ramach programu, oraz zapewniają przyjęcie tych studentów; ustanawiają przejrzyste wspólne warunki naboru (na studia), uwzględniające między innymi kwestie sprawiedli­ wości oraz równości mężczyzn i kobiet, a także ułatwiają dostęp zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji; mają swobodę decydowania o ustanowieniu bądź o zaniechaniu ustanowienia opłaty wpisowej, zgodnie z prawem krajowym i umową zawartą pomiędzy instytucjami stowarzyszonymi, o których mowa w lit. a) i b); przewidują zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących procedur wyboru stypendystów (studentów i pracowników akademickich); przewidują odpowiednie regulacje ułatwiające studentom europejskim i studentom z państw trzecich dostęp oraz pobyt (oferta informacyjna, zakwaterowanie, pomoc przy uzyskaniu wizy itd.); Komisja regularnie informuje swoje przedstawicielstwa w krajach trzecich o wszelkich aktualnych przepisach dotyczących programu;


c)

d) e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m) bez uszczerbku dla języka wykładowego przewidują używanie co najmniej dwóch języków europejskich używa­ nych w państwach członkowskich, w których znajdują się instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w studiach magisterskich Erasmus Mundus, oraz, w stosownych przypadkach, proponują językowe szkolenia przygotowawcze i pomoc językową dla studentów, w szczególności poprzez kursy organizowane przez dane instytucje.

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/93

3. Studia magisterskie Erasmus Mundus są wybierane na okres pięciu lat, przy zastosowaniu procedury przedłużenia na kolejny rok, opartej na sprawozdaniach z postępu. 4. Studia magisterskie Erasmus Mundus wybrane w toku poprzedniej edycji programu Erasmus Mundus na lata 2004/2008 pozostają nadal w ramach działania 1 do zakończenia okresu, na który zostały wybrane, przy zastoso­ waniu procedury przedłużenia na kolejny rok, opartej na sprawozdaniach z postępu. B. STUDIA DOKTORANCKIE ERASMUS MUNDUS 1. Wspólnota wybiera programy doktoranckie o najwyższej jakości działań akademickich, które na potrzeby programu zostają nazwane „programami doktoranckimi Erasmus Mundus”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.