Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 11

Strona 11 z 16

2. Do celów programu studia doktoranckie Erasmus Mundus spełniają następujące wytyczne ogólne i kryteria selekcji: a) obejmują instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych państw europejskich oraz, w stosownych przypadkach, innych odpowiednich partnerów w celu zapewnienia innowacyjności oraz możliwości zatrudnienia; b) mogą obejmować instytucje szkolnictwa wyższego lub innych odpowiednich partnerów z krajów trzecich, np. ośrodki badawcze; c) w ich ramach realizowane są studia doktoranckie obejmujące okres studiów i badań w co najmniej dwóch spośród uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego, zgodnie z lit. a); d) zachęcają do odbywania staży jako elementu studiów doktoranckich, a także do partnerstwa między podmiotami akademickimi i gospodarczymi; e) dysponują zintegrowanymi mechanizmami uznawania okresów studiów i badań ukończonych w instytucjach partnerskich; f) kończą się przyznaniem przez instytucje uczestniczące wspólnych, podwójnych, lub wielokrotnych dyplomów uznawanych lub akceptowanych przez państwa europejskie; promowane są programy kończące się przyznaniem wspólnych dyplomów;


g) ustanawiają rygorystyczne procedury samooceny oraz dopuszczają możliwość przeprowadzania egzaminu przed kolegium ekspertów zewnętrznych (pochodzących z państw europejskich lub krajów trzecich, lecz pracujących w państwach europejskich) w celu utrzymania stałej wysokiej jakości studiów doktoranckich; h) przewidują niezbędną liczbę miejsc dla doktorantów europejskich oraz doktorantów z krajów trzecich, którzy w ramach programu otrzymują finansowe wsparcie, oraz zapewniają ich przyjęcie; i) ustanawiają przejrzyste wspólne warunki naboru (na studia), uwzględniające między innymi kwestie sprawiedli­ wości oraz równości mężczyzn i kobiet, a także ułatwiają dostęp zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji; mają swobodę decydowania o ustanowieniu bądź o zaniechaniu ustanowienia opłaty wpisowej, zgodnie z prawem krajowym i umową zawartą pomiędzy instytucjami stowarzyszonymi instytucjami, o których mowa w lit. a) i b);

j)

k) przewidują zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących procedur wyboru doktorantów; l) przewidują stosowne regulacje ułatwiające doktorantom europejskim i doktorantom z państw trzecich dostęp oraz pobyt (oferta informacyjna, zakwaterowanie, pomoc przy uzyskaniu wizy itd.);

m) jeśli dopuszcza to ustawodawstwo krajowe, mogą proponować umowy o pracę z doktorantami jako alternatywę dla stypendiów; n) bez uszczerbku dla języka wykładowego przewidują używanie co najmniej dwóch języków europejskich używa­ nych w państwach członkowskich, w których znajdują się instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w studiach doktoranckich Erasmus Mundus, oraz, w stosownych przypadkach, proponują językowe szkolenia przygotowawcze i pomoc językową dla studentów, w szczególności poprzez kursy organizowane przez dane instytucje.

L 340/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

3. Studia doktoranckie Erasmus Mundus są wybierane na okres pięciu lat, z zastrzeżeniem procedury przedłużenia na kolejny rok na podstawie sprawozdań z postępów. Okres ten może obejmować roczny okres przygotowawczy poprzedzający nabór doktorantów.

C. STYPENDIA 1. Wspólnota może przyznawać stypendia pełnookresowe studiów uczestnikom studiów magisterskich i doktoranckich z krajów europejskich i krajów trzecich oraz stypendia krótkoterminowe dla nauczycieli akademickich z krajów europejskich i krajów trzecich. Aby uczynić program atrakcyjniejszym dla obywateli krajów trzecich, wysokość stypendium pełnookresowego jest wyższa w przypadku uczestników studiów magisterskich i doktoranckich z krajów trzecich (stypendia kategorii A) niż w przypadku europejskich uczestników studiów magisterskich i doktoranckich (stypendia kategorii B).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.