Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 15

Strona 15 z 16

Wyboru studentów i nauczycieli akademickich dokonują placówki uczestniczące w programie partnerskim, zgodnie z kryteriami doskonałości akademickiej, po zasięgnięciu opinii Komisji. Działanie 2 jest skierowane przede wszystkim do studentów z krajów trzecich. Jednak aby umożliwić wzajemne ubogacanie, mobilność powinna obejmować również obywateli europejskich. c) wyboru wniosków w ramach działania 3 dokonuje Komisja; d) Komisję niezwłocznie informuje komitet, o którym mowa w art. 8 ust. 1, o wszystkich decyzjach dotyczących wyboru wniosków. POSTANOWIENIA FINANSOWE 1. Dotacje według stawki ryczałtowej, tabela kosztów jednostkowych oraz nagrody Dotacje według stawki ryczałtowej lub tabela kosztów jednostkowych, o których mowa w art. 181 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002, mogą być stosowane w przypadku wszystkich działań, o których mowa w art. 4. Stosowane mogą być dotacje według stawki ryczałtowej, z zastrzeżeniem limitu 25 000 EUR na jednego partnera w ramach umowy w sprawie przyznania dotacji. Mogą być one łączone do maksymalnej kwoty 100 000 EUR lub stosowane w połączeniu z tabelą kosztów jednostkowych. Komisja może zdecydować o przyznaniu nagród w odniesieniu do działań podejmowanych w ramach programu. 2. Umowy partnerstwa W przypadku gdy działania w ramach programu są wspierane poprzez dotacje na rzecz partnerstwa ramowego, zgodnie z art. 163 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002, tego rodzaju partnerstwa mogą zostać zakwalifi­ kowane oraz finansowane przez okres pięciu lat, z zastrzeżeniem uproszczonej procedury przedłużenia. 3. Publiczne instytucje i podmioty szkolnictwa wyższego Komisja uznaje, że wszystkie instytucje oraz podmioty szkolnictwa wyższego wskazane przez państwa członkowskie, które uzyskały ponad 50 % swojego rocznego dochodu ze źródeł publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat lub nad którymi kontrolę sprawuje organ publiczny lub jego przedstawiciele, posiadają konieczne możliwości finansowe, zawodowe oraz administracyjne, wraz z konieczną stabilnością finansową do realizacji projektów w ramach programu; nie będzie od nich wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów, potwierdzających. Instytucje oraz organi­ zacje te mogą być zwolnione z wymagań dotyczących audytu na mocy akapitu piątego art. 173 ust. 4 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002.


L 340/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

4. Kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje wnioskodawców Komisja może zdecydować, zgodnie z art. 176 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002, że określone kategorie beneficjentów muszą posiadać kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane do ukończenia programu działań lub prac objętych wnioskiem. 5. Postanowienia dotyczące zapobiegania nadużyciom finansowym Decyzje Komisji podjęte zgodnie z art. 7, umowy oraz porozumienia wynikające z tych decyzji, a także porozumienia z uczestniczącymi krajami trzecimi muszą zawierać w szczególności postanowienia zapewniające możliwość nadzoru oraz kontroli finansowej ze strony Komisji (lub upoważnionego przez nią przedstawiciela), w tym Europejskiego Biura ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz możliwość przeprowadzenia audytu przez Trybunał Obrachun­ kowy, w razie potrzeby również na miejscu. Beneficjent dotacji udostępnia Komisji, w stosownych przypadkach, dokumenty uzupełniające będące w posiadaniu partnerów lub członków. Komisja może przeprowadzić audyt wykorzystania dotacji, bezpośrednio za pośrednictwem swoich pracowników bądź przy pomocy dowolnego wybranego przez siebie uprawnionego podmiotu. Tego rodzaju audyty mogą być przepro­ wadzane w całym okresie obowiązywania umowy oraz przez okres pięciu lat od daty zamknięcia projektu. W stosownych przypadkach wyniki audytu mogą skłonić Komisję do podjęcia decyzji o odzyskaniu środków. Pracownicy Komisji oraz personel zewnętrzny uprawniony przez Komisję posiadają odpowiednie prawa dostępu, w szczególności do lokali beneficjenta oraz do wszelkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu, w tym do informacji w formacie elektronicznym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 83 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 45 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.