Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 341 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Protokołu do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 341 POZ 1

Strona 1 z 90
19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Protokołu do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2008/936/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokół do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Artykuł 3

(1)

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, a w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia, w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, negocjacji z Republiką Albanii w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy przejściowej o handlu i kwestiach związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady składa dokumenty zatwierdzające przewidziane w art. 11 protokołu w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Artykuł 4 Protokół jest stosowany tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r. Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2008 r. W imieniu Rady

(2)

Negocjacje zostały zakończone pomyślnie i protokół został parafowany w dniu 7 stycznia 2008 r. Protokół powinien zostać zawarty w imieniu Wspólnoty,

B. KOUCHNER

Przewodniczący

L 341/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

19.12.2008

Do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą” z jednej strony, oraz REPUBLIKA ALBANII, zwana dalej „Albanią” z drugiej strony,

uwzględniając art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, a także mając na uwadze, co następuje:

1.

Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, i Republiką Albanii, z drugiej strony (1) (zwana dalej „umową przejściową”), weszła w życie w dniu 1 grudnia 2006 r. Republika Bułgarii i Rumunia (zwane dalej „nowymi państwami członkowskimi”) przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. Umowa przejściowa powinna więc zostać zmieniona w celu uwzględnienia przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 23 ust. 3 umowy przejściowej odbyły się konsultacje, których celem było zapewnienie uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty oraz Albanii określonych w tej umowie,

2.

3.

4.

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

DOSTOSOWANIE TEKSTU UMOWY PRZEJŚCIOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PROTOKOŁAMI

WRAZ

2. Załącznik IIb do umowy przejściowej zastępuje się tekstem zawartym w załączniku III do niniejszego protokołu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 341 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.