Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej— pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96,— pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia,— pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia,— oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 45

(224) W odniesieniu do producentów wspólnotowych wielkość

sprzedaży uzyskano wykorzystując informacje pochodzące z odpowiedzi przemysłu wspólnotowego wraz z informacjami udostępnionymi w skardze dotyczącymi sprzedaży wspólnotowej dwóch niewspółpracujących producentów.

(225) Jeśli chodzi o wielkość przywozu z krajów, których dotyczy

postępowanie oraz z krajów trzecich, wzięto pod uwagę następujące źródła informacji:

— 6.4. Wniosek —

(218) Znaczna część ukraińskiego wywozu byłaby prawdopo-


pełne dane dla kodów CN z Eurostatu,

inne informacje statystyczne o charakterze poufnym udostępnione Komisji,

dobnie sprzedawana do Wspólnoty po cenach dumpingowych, gdyby dopuszczono do wygaśnięcia środków. — informacje dotyczące przywozu przekazane przez zainteresowane strony.

E.

ASPEKTY ZWIĄZANE ZE SZKODĄ (DOCHODZENIE ANTYDUMPINGOWE, PRZEGLĄD WYGAŚNIĘCIA, PRZEGLĄD OKRESOWY TURCJI) DEFINICJA PRZEMYSŁU WSPÓLNOTOWEGO I PRODUKCJI WSPÓLNOTOWEJ

(226) Ponadto według skargi dane związane z kodami CN nie

1.

powinny być zmniejszane w celu uwzględnienia produktów, które nie zostały objęte postępowaniem, gdyż nie były przywożone do Wspólnoty znaczne ilości innych produktów objętych tymi kodami CN.

(219) Ustalono, że w obrębie Wspólnoty produkt podobny

produkowany był przez 17 przedsiębiorstw, które podjęły współpracę w ramach dochodzenia i poparły skargę oraz 2 producentów wspólnotowych, którzy nie podjęli współpracy w ramach dochodzenia. Żaden producent wspólnotowy nie zgłosił się ani nie wyraził sprzeciwu wobec dochodzenia.

(220) Wobec braku współpracy ze strony dwóch producentów

(227) Na tej podstawie stwierdzono, że w celu ustalenia tendencji

ilościowych i cenowych dla całego okresu badanego pełne kody CN są najbardziej odpowiednim źródłem.

(228) Poniższe uwagi są przydatne w tym kontekście. W przy-

wspólnotowych produkcja na terenie Wspólnoty ustalona została na podstawie informacji dostarczonych w skardze oraz zebranych podczas dochodzenia od współpracujących producentów.

(221) Wielkość produkcji 17 współpracujących producentów

padku Białorusi, ze względu na brak innych informacji dotyczących cen i obejmujących cały okres badany, oraz po przeanalizowaniu poziomów cen pochodzących z Eurostatu oraz od niemieckiego podmiotu wspomnianego wyżej, uznaje się, że statystyki Eurostatu są najdokładniejszym źródłem na potrzeby ustalenia tendencji cenowych.

(229) W przypadku Chin dochodzenie ustaliło, że przywóz na

wspólnotowych stanowiła 95 % całkowitej produkcji produktu objętego postępowaniem we Wspólnocie. Uznano, że stanowią oni przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(222) Producenci wspólnotowi wybrani do próby w ramach

dochodzenia stanowili 67 % całkowitej produkcji produktu podobnego w przemyśle wspólnotowym podczas okresu objętego dochodzeniem.

rynek UE dokonywany przez współpracujących producentów eksportujących był wyższy, niż statystyczny przywóz, jak pokazano w tabeli 2 (poniżej). Zważywszy, że poziomy cen były podobne w tych dwóch zbiorach danych oraz w celu zagwarantowania, że dane nie są zawyżone, zdecydowano się na wykorzystanie urzędowych danych statystycznych, także dlatego, że podejście takie nie miało istotnego wpływu na analizę szkody i związek przyczynowy w porównaniu z wykorzystaniem danych otrzymanych od współpracujących producentów eksportujących.

2.

KONSUMPCJA WE WSPÓLNOCIE

(230) Biorąc pod uwagę, że przywóz z Turcji prowadzony przez

(223) Konsumpcję produktu objętego postępowaniem na rynku

wspólnotowym ustalono na podstawie wielkości sprzedaży na rynku wspólnotowym przez wszystkich producentów we Wspólnocie powiększonej o przywóz z krajów, których dotyczy postępowanie, jak również z krajów trzecich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.