Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej— pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96,— pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia,— pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia,— oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 45

wspólnotowych spadło w badanym okresie o 23,5 %, z 2 772 pracowników w 2004 r. do 2 123 w OD.

(262) Wynagrodzenia obliczane jako średni koszt na pracownika

(257) Ceny przemysłu wspólnotowego były zatem tłumione,

nawet jeśli w kategoriach bezwzględnych zaobserwowano wzrost cen. Innymi słowy, w sytuacji braku przywozu po cenach dumpingowych wzrost cen byłby znacznie większy.

wzrosły z 15 668 EUR w 2004 r. do 21 558 EUR w OD. Jedną z głównych przyczyn tego wzrostu wynagrodzeń na pracownika wyjaśnia silny wzrost płac w przedsiębiorstwach przemysłu wspólnotowego działających w dziesięciu krajach, które stały się członkami WE w 2004 r.


(263) Wzrost ten jest jednak więcej niż kompensowany przez (258) Ponadto ceny sprzedaży na rynku wspólnotowym zostały

podcięte o około 12 % do 43 %, jak zostało to wyjaśnione w motywie 246 i następnych.

łączny skutek wspomnianego wyżej spadku zatrudnienia oraz istotnego wzrostu (17 %) produktywności. Fakt ten podkreśla ciągłe wysiłki przemysłu wspólnotowego zmierzające do zwiększenia efektywności.

L 343/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela 11 – Zatrudnienie

19.12.2008

2004

2005

2006

OD

Liczba pracowników Wskaźnik (%) Koszt wynagrodzenia na pracownika (EUR) Wskaźnik (%) Produkcja na pracownika Wskaźnik (%)

2 772 100 15 668

2 350 84,7 17 836

2 179 78,6 20 945

2 123 76,5 21 558

100 238 100

113,8 238 100

133,7 283 119

137,6 278 117

4.2.5. Inwestycje, zwrot z inwestycji

(264) Dochodzenie potwierdziło, że producenci wspólnotowi

objęci próbą nie dokonali znaczących wydatków kapitałowych związanych z ogólną działalnością przedsiębiorstw w zakresie działalności dotyczącej produktu objętego dochodzeniem. Nie przeprowadzono żadnych inwestycji w celu zwiększenia mocy produkcyjnych, jak wykazano w motywach 251 i 252. W obecnej sytuacji na rynku przemysł wspólnotowy nie dokonał inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych, ale zamiast tego podjął kroki mające na celu utrzymanie i poprawę efektywności istniejącego wyposażenia produkcyjnego. Inwestycje

w zakresie działalności związanej z produkcją rur spawanych zostały również przeprowadzone z uwzględnieniem kwestii dotyczących ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

(265) Poziom zwrotu z inwestycji wyrażony jako stosunek

między zyskiem netto producentów wspólnotowych objętych próbą a wartością księgową brutto środków trwałych odzwierciedla tendencję dotyczącej rentowności, jak wyjaśniono w motywie 259. Poziom ten jest bardzo niski i pozostaje ujemny od 2005 r.

Tabela 12

2004

2005

2006

OD

Inwestycje Zwrot z inwestycji (%)

14 880 328 1,4 %

14 939 859 - 3,5 %

11 600 607 - 2,7 %

10 548 216 - 1,8 %

4.2.6. Przepływy pieniężne i zdolność do pozyskiwania kapitału

(266) Poprawa przepływów pieniężnych generowanych przez

objętych próbą producentów wspólnotowych w stosunku do sprzedaży produktu objętego postępowaniem na rynku UE odzwierciedla poprawę rentowności. Należy wspomnieć, że chociaż przepływy pieniężne są niskie, to pozostają dodatnie w okresie badanym, z wyjątkiem roku 2005, w którym były one nieznacznie ujemne.

(267) Dochodzenie nie wykazało, że przemysł wspólnotowy

żadna z tych dużych grup nie podjęła decyzji o dokonaniu inwestycji w nowe urządzenia produkcyjne wskazuje jednak, że w ostatnich latach poziom zwrotu z tego typu inwestycji nie był odpowiedni.

Tabela 13

2004

2005

2006

OD

doświadczał trudności w odniesieniu do swojej zdolności do pozyskania kapitału. Należy jednak zauważyć, że zdolność do pozyskiwania kapitału może być uznana za mniej znaczący wskaźnik dla tego dochodzenia. Wiąże się to z faktem, że większość producentów produktu objętego postępowaniem należących do przemysłu wspólnotowego stanowi część dużych grup. Dlatego też zdolność do pozyskiwania kapitału jest ściśle powiązana z wynikami tych grup jako całości raczej niż z indywidualnymi wynikami dla produktu objętego postępowaniem. Fakt, że

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.