Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej— pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96,— pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia,— pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia,— oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 45

(292) Niektóre ze stron argumentują, że wzrost kosztów

operacyjnych wpłynął na konkurencyjność przemysłu wspólnotowego i spowodował szkodę opisaną powyżej w części 4. W związku z tym należy podkreślić, że owe dodatkowe koszty operacyjne nie są wystarczająco znaczące, aby spowodować istotną szkodę stwierdzoną w wyniku niniejszego dochodzenia.

(293) Należy pamiętać, że koszty surowców i energii stanowią

5.4.2. Wahania cen surowców

(287) Koszt surowców stanowi znaczną część ogólnych kosztów


produkcji produktu objętego postępowaniem (ponad 75 % ogólnych kosztów produkcji z uwzględnieniem energii). W związku z tym ceny rur spawanych są w dużej mierze zależne od kosztów surowców. Do najważniejszych surowców należą kręgi stalowe, cynk i energia. Ceny tych komponentów zwiększyły się odpowiednio o ponad 20 %, 200 % i 50 % w badanym okresie.

(288) Jak wyjaśniono w motywach 255 i 256, ceny sprzedaży

ponad 75 % ogólnych kosztów produkcji gotowych rur. Dlatego też potencjalny wpływ jakiegokolwiek wzrostu innych kosztów operacyjnych mieć wpływ co najwyżej na 25 % całkowitych kosztów produkcji. Taki wzrost był niewielki, a więc jego skutki nie są istotne.

(294) Podczas dochodzenia nie wykryto strukturalnego braku

w tym samym okresie również wzrosły. Ceny te nie wzrosły jednak w stopniu, odzwierciedlającym wzrost kosztów, z powodu presji na ceny sprzedaży ze strony konkurencji na rynku, a w szczególności w związku z presją nieuczciwego handlu związanego z przywozem po cenach dumpingowych. Dlatego też w wyniku dochodzenia należy stwierdzić, że ceny surowców same w sobie nie stanowiły przyczyny wystąpienia szkody, ponieważ w sytuacji braku przywozu po cenach dumpingowych

efektywności, który mógłby uczynić przemysł wspólnotowy niekonkurencyjnym. Przeciwnie, jak wskazuje tabela 11, przemysł wspólnotowy w badanym okresie zwiększył swoją produktywność o 17 %.

(295) Ponadto dochodzenie ujawniło, że rynek UE był bardzo

konkurencyjny także w wyniku dużej liczby przedsiębiorstw działających na tym rynku. Do jego silnej konkurencyjności, oprócz dziewiętnastu producentów wspólnotowych, przyczyniło się również kilkudziesięciu importerów z całego świata. Dlatego też, jak wyjaśniono

L 343/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

w motywach powyżej, stwierdzono, że przemysł wspólnotowy był zasadniczo bardzo konkurencyjny oraz że jakikolwiek brak konkurencyjności nie spowodował szkody poniesionej przez ten przemysł.

5.4.4. Wahania kursów walut

(296) Niektóre z zainteresowanych stron twierdziły, że szkoda

dokonano żadnych wysokich inwestycji. Należy również pamiętać, że nawet jeśli twierdzenie jest uzasadnione jedynie stosunkowo niewielki udział deprecjacji w całkowitych kosztach mógł wpłynąć ograniczająco na skutki tego twierdzenia, dlatego uznano, że wysokie inwestycje nie miały wpływu na szkodę poniesioną przez przemysł wspólnotowy.

poniesiona przez przemysł wspólnotowy była spowodowana wahaniami kursów walut, których skutkiem była zachęta do przywozu do UE.

(297) Przypomina się, że w dochodzeniu należy przeanalizować,

5.4.7. Cykliczność przemysłu stalowego

(302) Wysunięto twierdzenie, że cykliczność przemysłu stalo-

czy przywóz dumpingowy (w kontekście cen i wielkości) wyrządził istotną szkodę przemysłowi wspólnotowemu lub czy szkoda ta była spowodowana innymi czynnikami. W tym kontekście w odniesieniu do cen art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego stanowi, że niezbędne jest wykazanie, że szkodę spowodował poziom cen przywozu po cenach dumpingowych. Przepis ten odnosi się zatem jedynie do różnicy pomiędzy poziomami cen i z tego powodu nie jest wymagane przeanalizowanie czynników wpływających na poziom wspomnianych cen.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.