Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1323/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2008-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 4

Ze skutkiem od dnia 16 maja 2008 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego określone są w kolumnie 7 poniższej tabeli.

Państwo/miejscowość 1

Wynagrodzenie 1.7.2008 2

Transfer 1.1.2009 3

Emerytura 1.7.2008 4

Wynagrodzenie 16.5.2008 5

Wynagrodzenie 1.5.2008 6

Emerytura 16.5.2008 7

Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Bonn Karlsruhe Monachium Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Varese Cypr Łotwa 95,0 101,6 115,5 121,9 111,5 98,6 89,2 98,1 139,4 98,9 98,0 96,4 105,3


62,5 91,1 136,4 99,4

100,0 100,0 136,4 100,0

70,5

81,9 94,9 96,0 106,3 118,5 107,6

100,0 100,0 100,0 106,3 118,5 107,6

85,0

91,9 79,8

100,0 100,0 85,1

L 345/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2008

Państwo/miejscowość 1

Wynagrodzenie 1.7.2008 2

Transfer 1.1.2009 3

Emerytura 1.7.2008 4

Wynagrodzenie 16.5.2008 5

Wynagrodzenie 1.5.2008 6

Emerytura 16.5.2008 7

Litwa Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Culham 87,3 119,8 115,3 91,7 94,0 85,0 109,1 107,8

71,9 81,6 86,7 101,5 106,9 84,6 91,0 66,9 86,0 81,9 116,2 111,5 105,4

100,0 100,0 100,0 101,5 106,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 116,2 111,5

76,3

93,8

75,2 90,2

125,6

105,4

100,9

Artykuł 4 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. kwotę dodatku z tytułu urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 42a akapit drugi i trzeci regulaminu pracowniczego, ustala się na 878,32 EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko – 1 171,09 EUR. Artykuł 5 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. podstawową kwotę dodatku na gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 1 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 164,27 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. kwotę dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 358,96 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. kwotę dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 243,55 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. kwotę dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 87,69 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. minimalną kwotę dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 69 regulaminu pracowniczego i w art. 4 ust. 1 akapit drugi załącznika VII do wspomnianego regulaminu, ustala się na 486,88 EUR.

23.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/13

Artykuł 6 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. dodatek za przejechane kilometry, o którym mowa w art. 8 ust. 2 akapit drugi załącz­ nika VII do regulaminu pracowniczego, dostosowuje się w następujący sposób: 0 EUR/kilometr za odcinek od 0 do 200 km 0,3651 EUR/kilometr za odcinek od 201 do 1 000 km 0,6085 EUR/kilometr za odcinek od 1 001 do 2 000 km 0,3651 EUR/kilometr za odcinek od 2 001 do 3 000 km 0,1216 EUR/kilometr za odcinek od 3 001 do 4 000 km 0,0586 EUR/kilometr za odcinek od 4 001 do 10 000 km 0 EUR/kilometr za odcinek dłuższy niż 10 000 km. Do dodatku za przebyte kilometry dodaje się poniższą dodat­ kową zryczałtowaną kwotę: — 182,54 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia zawiera się w przedziale 725–1 450 km, — 365,04 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia jest równa lub większa niż 1 450 km.

Artykuł 7 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. kwotę dziennej diety służbowej, o której mowa w art. 10 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na: — 37,73 EUR dla urzędnika mającego prawo do dodatku na gospodarstwo domowe, — 30,42 EUR dla urzędnika niemającego prawa do dodatku na gospodarstwo domowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 116 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne rozdział 13 tom 015 s. 218)

 • Dz. U. L345 - 115 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie oraz na rzecz przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 9/06) (  Dz.U. L 334 z 12.12.2008)

 • Dz. U. L345 - 96 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/975/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

 • Dz. U. L345 - 91 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/974/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. wspierająca haski kodeks postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L345 - 90 z 200823.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed którego upływem państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8135) (1)

 • Dz. U. L345 - 88 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do Wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejki wizowej

 • Dz. U. L345 - 83 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich

 • Dz. U. L345 - 75 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (1)

 • Dz. U. L345 - 68 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

 • Dz. U. L345 - 62 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (1)

 • Dz. U. L345 - 60 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające po raz 103. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L345 - 56 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L345 - 28 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L345 - 24 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 20 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chaource (ChNP))

 • Dz. U. L345 - 18 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 17 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1324/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L345 - 1 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopda 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.