Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1323/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2008-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 4

Artykuł 8 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. dolną granicę dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na: — 1 074,14 EUR dla pracownika uprawnionego do dodatku na gospodarstwo domowe, — 638,68 EUR dla pracownika niemającego prawa do dodatku na gospodarstwo domowe. Artykuł 9 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 28a ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 1 288,19 EUR, górną granicę na 2 576,39 EUR, a standardową kwotę zasiłku na 1 171,09 EUR. Artykuł 10 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych, o której mowa w art. 63 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:


1.7.2008 KATEGORIA GRUPA 1 2

STOPIEŃ 3 4

A

I II III

6 565,32 4 765,00 4 004,25 3 846,60 3 021,43 2 873,61 2 571,98 2 324,67 2 238,75

7 378,56 5 229,31 4 182,62 4 223,18 3 220,60 3 042,79 2 659,49 2 461,59 2 269,94

8 191,80 5 693,62 4 360,99 4 599,76 3 419,77 3 211,97 2 747,00 2 598,51 2 301,13

9 005,04 6 157,93 4 539,36 4 976,34 3 618,94 3 381,15 2 834,51 2 735,43 2 332,32

B

IV V

C

VI VII

D

VIII IX

L 345/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2008

Artykuł 11 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych, o której mowa w art. 93 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

1.7.2008 GRUPA FUNKCJI GRUPA ZASZERE­ GOWANIA 1 2 3

STOPIEŃ 4 5 6 7

IV

18 17 16 15 14 13

5 618,70 4 965,96 4 389,04 3 879,15 3 428,49 3 030,19 3 879,08 3 428,46 3 030,18 2 678,17 2 367,05 2 678,11 2 366,93 2 091,91 1 848,85 2 277,64 2 013,53 1 780,05

5 735,55 5 069,23 4 480,31 3 959,82 3 499,79 3 093,21 3 959,75 3 499,75 3 093,19 2 733,86 2 416,27 2 733,81 2 416,16 2 135,42 1 887,30 2 324,91 2 055,32 1 816,99

5 854,82 5 174,64 4 573,49 4 042,17 3 572,57 3 157,53 4 042,09 3 572,53 3 157,51 2 790,71 2 466,52 2 790,67 2 466,42 2 179,84 1 926,56 2 373,16 2 097,98 1 854,70

5 976,58 5 282,26 4 668,59 4 126,23 3 646,87 3 223,19 4 126,14 3 646,82 3 223,17 2 848,74 2 517,81 2 848,71 2 517,72 2 225,18 1 966,63 2 422,41 2 141,52 1 893,20

6 100,87 5 392,10 4 765,68 4 212,03 3 722,70 3 290,22 4 211,95 3 722,65 3 290,20 2 907,98 2 570,17 2 907,97 2 570,08 2 271,46 2 007,53 2 472,69 2 185,96 1 932,49

6 227,74 5 504,24 4 864,79 4 299,63 3 800,12 3 358,65 4 299,53 3 800,06 3 358,62 2 968,45 2 623,61 2 968,45 2 623,54 2 318,70 2 049,29 2 524,01 2 231,33 1 972,59

6 357,25 5 618,70 4 965,96 4 389,04 3 879,15 3 428,49 4 388,94 3 879,08 3 428,46 3 030,18 2 678,17 3 030,19 2 678,11 2 366,93 2 091,91 2 576,39 2 277,64 2 013,53

III

12 11 10 9 8

II

7 6 5 4

I

3 2 1

Artykuł 12 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. dolną granicę dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 94 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na: — 807,93 EUR dla pracownika uprawnionego do dodatku na gospodarstwo domowe, — 479,00 EUR dla pracownika niemającego prawa do dodatku na gospodarstwo domowe. Artykuł 13 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 96 ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, określa się w wysokości 966,15 EUR, górną granicę w wysokości 1 932,29 EUR, a standardową kwotę zasiłku w wysokości 878,32 EUR.

23.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/15

Artykuł 14 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. dodatki za pracę zmianową, przewidziane w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 (1), ustala się na 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR i 828,33 EUR. Artykuł 15 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. w odniesieniu do kwot, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 (2), stosuje się współczynnik w wysokości 5,314614. Artykuł 16 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. tabelę zamieszczoną w art. 8 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego zastępuje się poniższą tabelą:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 116 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne rozdział 13 tom 015 s. 218)

 • Dz. U. L345 - 115 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie oraz na rzecz przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 9/06) (  Dz.U. L 334 z 12.12.2008)

 • Dz. U. L345 - 96 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/975/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

 • Dz. U. L345 - 91 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/974/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. wspierająca haski kodeks postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L345 - 90 z 200823.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed którego upływem państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8135) (1)

 • Dz. U. L345 - 88 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do Wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejki wizowej

 • Dz. U. L345 - 83 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich

 • Dz. U. L345 - 75 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (1)

 • Dz. U. L345 - 68 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

 • Dz. U. L345 - 62 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (1)

 • Dz. U. L345 - 60 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające po raz 103. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L345 - 56 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L345 - 28 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L345 - 24 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 20 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chaource (ChNP))

 • Dz. U. L345 - 18 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 17 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1324/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L345 - 1 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopda 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.