Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 56

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa

Data ogłoszenia:2008-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 56

Strona 1 z 3
L 345/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1329/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 37, art. 43 lit. a) i d) oraz art. 191 w związku z jego art. 4,


Stosowanie powyższych środków doprowadziło do poważnego zakłócenia rynku wieprzowiny w Irlandii Północnej. Ze względu na nadzwyczajne okoliczności i praktyczne trudności, wobec których stoi rynek wieprzowiny w Irlandii Północnej, należy ustanowić nadzwyczajne wspólnotowe środki wsparcia rynku poprzez przyznanie dopłat do prywatnego przechowy­ wania ograniczonej ilości produktów przez ograniczony okres czasu w Irlandii Północnej.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 31 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny mogą zostać przyznane w odniesieniu do wieprzowiny oraz że Komisja ustala wysokość dopłat z wyprzedzeniem lub w ramach procedury przetargowej.

(1)

Artykuł 37 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że w przypadku gdy średnia cena rynkowa tusz wieprzo­ wych we Wspólnocie, ustalona na podstawie cen noto­ wanych w poszczególnych państwach członkowskich na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty i ważona przy pomocy współczynników odzwierciedlających stosun­ kową wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie członkowskim, jest niższa od 103 % ceny referencyjnej i prawdopodobnie utrzyma się na tym poziomie, Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu dopłat do prywatnego przechowywania.

(7)

Ponieważ sytuacja na rynku wieprzowiny w Irlandii Północnej wymaga podjęcia szybkich i praktycznych działań, najwłaściwszą procedurą przyznania dopłat do prywatnego przechowywania jest ich ustalenie z góry.

(8)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady doty­ czące przyznawania dopłat do prywatnego przechowy­ wania niektórych produktów rolnych (2) wprowadziło wspólne zasady wdrażania systemu dopłat do prywat­ nego przechowywania.

(2)

Ceny rynkowe spadły poniżej tego poziomu i mając na względzie sezonowe i cykliczne tendencje sytuacja ta może się utrzymać.

(9)

(3)

Sytuacja na rynku wieprzowiny w Irlandii i w Irlandii Północnej jest szczególnie trudna, biorąc pod uwagę najnowsze wyniki badań wskazujące na podwyższony poziom dioksyn w wieprzowinie pochodzącej z Irlandii. Właściwe władze przyjęły różnorodne środki dla poprawy sytuacji. Do gospodarstw prowadzących hodowlę świń w Irlandii dostarczono zanieczyszczoną paszę zwierzęcą. Zanieczy­ szczona pasza stanowi bardzo dużą część racji żywie­ niowej świń, czego rezultatem jest wysoki poziom dioksyn w mięsie pochodzącym ze świń z tych gospo­ darstw. Biorąc pod uwagę trudności związane z ustaleniem gospodarstw, z których pochodzi zanieczy­ szczona wieprzowina, oraz wysoki poziom dioksyn w niej wykryty, w ramach środków zapobiegawczych właściwe władze podjęły decyzję o wycofaniu z rynku całej wieprzowiny i wszystkich produktów z wieprzowiny.

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 dopłaty ustalone z góry mają być przyznawane zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami określonymi w rozdziale III tego rozporządzenia.

(10)

(4)

Ze względu na szczególne okoliczności należy wprowa­ dzić wymóg, zgodnie z którym produkty wprowadzane do składu muszą pochodzić ze świń hodowanych w gospodarstwach, w odniesieniu do których stwier­ dzono, że nie zostały dotknięte problemem zanieczy­ szczonej paszy. Ponadto należy wprowadzić wymóg, zgodnie z którym przechowywane produkty muszą pochodzić ze świń wyhodowanych w Irlandii lub w Irlandii Północnej i poddanych ubojowi w Irlandii Północnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 116 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne rozdział 13 tom 015 s. 218)

 • Dz. U. L345 - 115 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie oraz na rzecz przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 9/06) (  Dz.U. L 334 z 12.12.2008)

 • Dz. U. L345 - 96 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/975/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

 • Dz. U. L345 - 91 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/974/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. wspierająca haski kodeks postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L345 - 90 z 200823.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed którego upływem państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8135) (1)

 • Dz. U. L345 - 88 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do Wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejki wizowej

 • Dz. U. L345 - 83 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich

 • Dz. U. L345 - 75 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (1)

 • Dz. U. L345 - 68 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

 • Dz. U. L345 - 62 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (1)

 • Dz. U. L345 - 60 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające po raz 103. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L345 - 28 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L345 - 24 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 20 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chaource (ChNP))

 • Dz. U. L345 - 18 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 17 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1324/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L345 - 10 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1323/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L345 - 1 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopda 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.