Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 96

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/975/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

Data ogłoszenia:2008-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 96

Strona 1 z 19
L 345/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2008

DECYZJA RADY 2008/975/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Unii

ności lub pilności, w szczególności przez ustanowienie, najpóźniej do dnia 1 marca 2004 r., stałego mechanizmu finansowania obciążeń ponoszonych z tytułu wspólnych kosztów wszelkich przyszłych operacji wojskowych Unii.


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 28 ust. 3,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w Helsinkach w dniach 10–11 grudnia 1999 r. Rada Europejska uzgodniła w szczególności, że państwa członkowskie, współpracujące na zasadzie dobrowolności w operacjach prowadzonych pod kierun­ kiem UE, przed 2003 rokiem muszą być w stanie rozmieścić w ciągu sześćdziesięciu dni i utrzymać przez co najmniej jeden rok siły zbrojne w liczbie od 50 000 do 60 000 osób, zdolne do realizacji pełnego zakresu zadań petersberskich.

Dnia 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Euro­ pejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (1) (ATHENA). Decyzja ta została następnie kilkakrotnie zmieniona. Rada dokonała zatem ujednoli­ cenia wspomnianej decyzji przez przyjęcie 14 maja 2007 r. decyzji 2007/384/WPZiB (2).

(7)

W swoim sprawozdaniu z dnia 3 marca 2004 r. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej szczegółowo określił koncepcję zdolności wojskowych Unii Europejskiej w zakresie szybkiego reagowania. Następnie w dniu 14 czerwca 2004 r. zdefiniował on koncepcję grup bojo­ wych UE.

(2)

Dnia 17 czerwca 2002 r. Rada zatwierdziła zasady finan­ sowania operacji zarządzania kryzysowego prowadzo­ nych pod kierunkiem Unii Europejskiej, mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

(8)

(3)

W swoich konkluzjach z dnia 14 maja 2003 r. Rada potwierdziła potrzebę dysponowania zdolnościami w zakresie szybkiego reagowania, w szczególności na użytek zadań humanitarnych i ratowniczych.

(9)

W dniu 17 czerwca 2004 r. Rada Europejska zatwier­ dziła sprawozdanie w sprawie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony EPBiO, w którym podkreślono, że prace dotyczące zdolności Unii Europejskiej w zakresie szybkiego reagowania powinny zostać przy­ spieszone w celu osiągnięcia wstępnej zdolności opera­ cyjnej na początku 2005 roku.

(4)

Na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. Rada Europejska, z zadowoleniem przyjęła wnioski z posiedzenia Rady w dniu 19 maja 2003 r., w szczególności potwierdzenie potrzeby zdolności wojskowych Unii Europejskiej w zakresie szybkiego reagowania.

(10)

W świetle tych zmian, wcześniejsze finansowanie operacji wojskowych Unii Europejskiej powinno zostać usprawnione. System umożliwiający wcześniejsze finan­ sowanie jest zatem planowany przede wszystkim na użytek operacji szybkiego reagowania.

(5)

Dnia 22 września 2003 r. Rada zadecydowała, że Unia Europejska powinna wypracować umiejętność elastycz­ nego zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji wojskowych o dowolnej skali, stopniu złożo­

Rada, po indywidualnym rozpatrzeniu każdego przy­ padku, podejmuje decyzję, czy dana operacja ma wpływ na kwestie wojskowe lub obronne w rozumieniu art. 28 ust. 3 Traktatu.

(1) Dz.U. L 63 z 28.2.2004, s. 68. (2) Dz.U. L 152 z 13.6.2007, s. 14.

23.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/97

(11)

Traktat stanowi w art. 28 ust. 3, akapit drugi, że państwa członkowskie, których przedstawiciele w Radzie złożyli formalne oświadczenie na podstawie art. 23 ust. 1 akapit drugi Traktatu, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu w finansowanie operacji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 345 POZ 96 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L345 - 116 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 226 z 22.9.1995) (Polskie wydanie specjalne rozdział 13 tom 015 s. 218)

 • Dz. U. L345 - 115 z 200823.12.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie oraz na rzecz przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 9/06) (  Dz.U. L 334 z 12.12.2008)

 • Dz. U. L345 - 91 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady 2008/974/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. wspierająca haski kodeks postępowania przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L345 - 90 z 200823.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed którego upływem państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8135) (1)

 • Dz. U. L345 - 88 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do Wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejki wizowej

 • Dz. U. L345 - 83 z 200823.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich

 • Dz. U. L345 - 75 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (1)

 • Dz. U. L345 - 68 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1)

 • Dz. U. L345 - 62 z 200823.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (1)

 • Dz. U. L345 - 60 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające po raz 103. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L345 - 56 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L345 - 28 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L345 - 24 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 20 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Chaource (ChNP))

 • Dz. U. L345 - 18 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L345 - 17 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1324/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2008 r.

 • Dz. U. L345 - 10 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1323/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L345 - 1 z 200823.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopda 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.