Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 346 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2008-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 346 POZ 37

Strona 1 z 29
23.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2008 r.

L 346/37

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (2008/949/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

do analiz naukowych wymaganych w ramach WPRyb oraz zarządzanie tymi informacjami i ich wykorzystywanie. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

STANOWI CO NASTĘPUJE:

W rozporządzeniu (WE) nr 199/2008 ustanawia się wspólnotowe ramy gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w celu ustanowienia solidnej podstawy analiz naukowych rybołówstwa i zapewnienia rzetelnego doradztwa naukowego służącego wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa (zwanej dalej „WPRyb”). Państwa członkowskie powinny ustanowić wieloletnie programy krajowe dotyczące gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania zgodnie z wieloletnim programem wspólnotowym. Należy zatem ustanowić wieloletni program wspólnotowy obejmujący gromadzenie informacji niezbędnych

Artykuł Wieloletni program wspólnotowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 199/2008, jest określony w załączniku.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1.

L 346/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK WIELOLETNI PROGRAM WSPÓLNOTOWY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT I DEFINICJE

23.12.2008

1. Do celów niniejszego programu wspólnotowego stosuje się następujące definicje: a) statki aktywne: statki, które brały udział w dowolnych operacjach połowowych (przez więcej niż 0 dni) w trakcie roku kalendarzowego. Statek, który nie brał udziału w operacjach połowowych w trakcie roku, uznaje się za „nieaktywny”; b) równoczesne pobieranie próby: pobieranie prób ze wszystkich lub określonych skupisk gatunków jednocześnie w połowach lub w wyładunkach statku; c) dni na morzu: dowolny nieprzerwany okres 24 godzin (lub jego część), w którym statek znajduje się w danym obszarze oraz znajduje się poza portem; d) segment floty: grupa statków o tej samej klasie długości (długość całkowita – „LOA”) i dominujących narzędziach połowowych w trakcie roku, zgodnie z dodatkiem III. Statki mogą wykonywać różną działalność połowową w okresie odniesienia, ale mogą być zaklasyfikowane tylko do jednego segmentu floty; e) dni połowowe: każdy dzień jest przypisywany do obszaru, w którym statek spędził większość czasu połowów w trakcie odpowiedniego dnia na morzu. Jednakże w przypadku pasywnych narzędzi połowowych, jeżeli statek nie wykonał żadnej operacji połowowej w ciągu danego dnia mimo pozostawienia na morzu przynajmniej jednego (pasywnego) narzędzia połowowego, dzień ten będzie związany z obszarem, na którym podczas tego rejsu połowowego zostało wykonane ostatnie stawianie narzędzi połowowych; f) rejs połowowy: oznacza dowolną podróż statku rybackiego od miejsca na lądzie stałym do miejsca wyładunku, z wyjątkiem rejsów niebędących rejsami połowowymi (rejs statku rybackiego, podczas którego statek nie prowadzi działalności połowowej i w trakcie którego wszelkie narzędzia połowowe na statku są odpowiednio związane i spakowane tak, aby nie były gotowe do natychmiastowego użycia); g) metier: grupa operacji połowowych ukierunkowanych na podobne gatunki (skupiska gatunków), z wykorzystaniem podobnych narzędzi, w tym samym okresie roku i/lub w tym samym obszarze, charakteryzujących się podobnym wzorcem eksploatacji; h) populacja statków: wszystkie statki w rejestrze statków rybackich Wspólnoty, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 346 POZ 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L346 - 89 z 200823.12.2008

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2008/8)

  • Dz. U. L346 - 1 z 200823.12.2008

    Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie środków przyjętych przez Niemcy na rzecz firmy DHL i portu lotniczego Lipsk/Halle C 48/06 (ex N 227/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3512) (1)

  • Dz. U. L346 - 0 z 200823.12.2008

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.