Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 346 POZ 89

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2008/8)

Data ogłoszenia:2008-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 346 POZ 89

Strona 1 z 38
23.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/89

WYTYCZNE

EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2008/8) (2008/950/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 1 oraz ust. 2,


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „statutem ESBC”), w szczególności jego art. 5 oraz 16,

Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określającego definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (1). W szczególności art. 6 rozporządzenia (WE) nr 3603/93 stanowi, że „przechowywanie przez (…) krajowe banki centralne monet wyemitowanych przez sektor publiczny i zapisanych na dobro sektora publicznego nie będzie traktowane jako udogodnienie kredytowe w rozumieniu art. 104 Traktatu tam, gdzie liczba tych aktywów pozostaje na poziomie poniżej 10 % monet w obiegu”.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Artykuł 106 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 statutu ESBC stanowią, że Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne prawo wydawania upoważnienia do emisji banknotów we Wspólnocie.

(2)

Artykuł 106 ust. 2 Traktatu stanowi, że państwa członkowskie mogą emitować monety, z zastrzeżeniem zgody EBC co do wielkości emisji. Tym samym EBC przyjmuje coroczne decyzje zatwierdzające wielkość emisji monet przez państwa członkowskie, które przyjęły euro (zwane dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”).

(3)

Artykuł 5 statutu ESBC stanowi, że w celu realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), EBC, wspomagany przez krajowe banki centralne, zbiera niezbędne informacje statystyczne, które obejmują informacje statystyczne w przedmiocie emisji banknotów oraz monet euro. Ponadto EBC zobowiązany jest gromadzić informacje dla celów art. 237 lit. d) Traktatu, który powierza EBC zadanie monitorowania wykonywania przez krajowe banki centralne ESBC ich zobowiązań wynikających z Traktatu oraz ze statutu. Zobowiązania te obejmują przestrzeganie zakazu określonego w art. 101 Traktatu oraz implementowanego w rozporządzeniu

Nie naruszając kompetencji państw członkowskich w zakresie emitowania monet euro oraz mając na uwadze zasadniczą rolę krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich (zwanych dalej „KBC”) w dystrybuowaniu monet euro, w celu wykonywania określonych powyżej zadań, EBC wraz z KBC powinien zbierać dane dotyczące banknotów i monet euro. Zebrane dane powinny ułatwiać podejmowanie decyzji w przedmiocie emisji banknotów i monet euro, np. poprzez umożliwienie EBC, KBC, Komisji Wspólnot Europejskich oraz władzom krajowym emitującym monety, w ramach przysługujących im odpowiednio kompetencji: (i) planowania produkcji banknotów i monet euro; (ii) koordynowania emisji banknotów i monet euro; oraz (iii) koordynowania transferów banknotów euro pomiędzy KBC, a monet euro pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi. Ten zbiór danych powinien również umożliwić EBC monitorowanie przestrzegania jego decyzji odnoszących się do emitowania banknotów i monet euro.

(5)

W dniu 16 grudnia 2004 r. Rada Prezesów przyjęła ramowe zasady postępowania z banknotami powracającymi z obiegu (banknote recycling framework, BRF), których ustęp 2.7 nakłada na instytucje kredytowe i inne

(1) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 1.

L 346/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2008

podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki obowiązek sprawozdawczy wobec KBC. W związku z tym zostało również postanowione, że KBC powinny implementować BRF za pomocą dostępnych im środków, takich jak instrumenty legislacyjne lub umowy, do końca 2006 r., który to okres był następnie przedłużany przez późniejsze decyzje Rady Prezesów. Jednakże, najpóźniej od daty implementacji BRF, KBC powinny otrzymywać dane przekazywane na podstawie BRF od instytucji kredytowych i innych podmiotów zajmujących się obsługą gotówki na obszarze ich jurysdykcji oraz być w stanie przekazywać je do EBC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 346 POZ 89 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L346 - 37 z 200823.12.2008

    Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wspólnotowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa

  • Dz. U. L346 - 1 z 200823.12.2008

    Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie środków przyjętych przez Niemcy na rzecz firmy DHL i portu lotniczego Lipsk/Halle C 48/06 (ex N 227/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3512) (1)

  • Dz. U. L346 - 0 z 200823.12.2008

    Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.