Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 347 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (1)

Data ogłoszenia:2008-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 347 POZ 1

Strona 1 z 9
23.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1285/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 3 ust. 5, art. 16 ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 7, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8 ust. 5 tiret trzecie,


(4) (3)

(systematycznej kontroli) oraz aby przesyłki były wprowadzane na obszar Wspólnoty przez graniczne posterunki kontroli. Na mocy art. 16 dyrektywy 97/78/WE wymogi te nie obowiązują w przypadku produktów, które stanowią część bagażu osobistego podróżnych i są przeznaczone do osobistej konsumpcji, o ile ilość tych produktów nie przekracza ilości określonej zgodnie z procedurą opisaną w tej dyrektywie. Wymogi te nie obowiązują również w przypadków produktów wysyłanych jako małe przesyłki adresowane do osób prywatnych, pod warunkiem że produkty te nie są przywożone w ilościach handlowych, tzn. ilość przesyłanych produktów nie przekracza ilości określonej zgodnie z procedurą opisaną w tej dyrektywie. Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (4) zawiera wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają podlegać kontroli weterynaryjnej w punktach kontroli granicznej. Artykuł 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającego procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (5) ustanawia ograniczenie wagowe do 1 kg odnoszące się do produktów zwolnionych z systematycznych kontroli weterynaryjnych produktów, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi i pochodzą z dopuszczonych państw lub ich części. W artykule ustanowiono również ograniczenia wagowe w odniesieniu do innych specjalnych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do Danii, między innymi z Grenlandii i Wysp Owczych, a także w odniesieniu do niektórych ryb wprowadzanych do Finlandii i Szwecji z Rosji.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3), w szczególności jego art. 25 ust. 2 lit. c) i d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Dyrektywa 97/78/WE przewiduje prowadzenie kontroli weterynaryjnych przesyłek niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich. Na mocy art. 3 ust. 1 i 2 tej dyrektywy państwa członkowskie muszą dopilnować, aby żadna przesyłka z kraju trzeciego nie została wprowadzona do Wspólnoty bez poddania jej odpowiedniej kontroli weterynaryjnej

(2)

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. (3) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9. (5) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11.

L 347/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 347 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.