Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 6

Strona 6 z 10

Działania będą promować świadomość publiczną w sposób skoordynowany na obszarze Unii Europejskiej, przez przekazywanie pozytywnego przesłania o możliwościach szerszego i intensywniejszego użytkowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a jednocześnie przez udostępnianie odpowiednich informacji o zagrożeniach i sposobach zapobiegania im. Wspierane będą działania umożliwiające korzystanie przez dzieci w sposób rozsądny z technologii sieciowych, zwłaszcza za pośrednictwem programów w zakresie umiejętności korzystania z mediów, a także edukacji medialnej. Będą też one promować efektywne pod względem kosztów sposoby dystrybucji informacji podnoszących świadomość wśród dużej liczby użytkowników, np. współpracę z mediami, rozpow­ szechnianie w sieci treści stworzonych przez użytkowników oraz przekazywanie informacji w ramach systemu edukacyjnego. Sposoby rozpowszechniania i prezentacji przesłań będą dostosowane do zróżnicowanych grup docelowych (dzieci w różnych grupach wiekowych, ich rodzice, nauczyciele). 2. Utworzenie punktów kontaktowych, w których rodzice i dzieci mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa online, w tym także będą mogli uzyskać poradę, jak postępować w przypadku groomingu i wirtualnego nękania. Działania będą miały na celu umożliwienie użytkownikom podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych wyborów poprzez zapewnienie im porad dotyczących odnośnych zagadnień oraz środków zapobiegawczych, jakie należy podejmować w celu zachowania bezpieczeństwa online. 3. Zachęcanie do usprawniania skutecznych i efektywnych pod względem kosztów metod i narzędzi podnoszenia świadomości. Działania będą miały na celu usprawnienie odnośnych metod i narzędzi podnoszenia świadomości w celu zapew­ nienia ich większej skuteczności i efektywności pod względem kosztów w dłuższym horyzoncie czasowym. 4. Zapewnienie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy transgranicznej na poziomie UE. Działania będą mieć na celu zapewnienie skutecznej współpracy transgranicznej na poziomie UE oraz efektywnej wymiany najlepszych praktyk, narzędzi, metod, doświadczeń i informacji.


24.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/123

5. Zapewnienie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy na poziomie międzynarodowym. Działania będą miały na celu promowanie współpracy i wymiany najlepszych praktyk, narzędzi, metod, doświad­ czeń i informacji na poziomie międzynarodowym w celu zachęcenia do opracowywania wspólnych koncepcji i metod pracy oraz poprawy i zwiększenia skuteczności, efektywności pod względem kosztów i zakresu inicjatyw globalnych. 2) Zwalczanie niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online Działania te będą miały na celu ograniczenie ilości niezgodnych z prawem treści znajdujących się w obiegu online oraz odpowiednie postępowanie wobec szkodliwych zachowań w środowisku online, ze szczególnym naciskiem na dystrybucję online materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, grooming i wirtualne nękanie. Główne planowane działania to: 1. Udostępnienie społeczeństwu punktów kontaktowych i infolinii, w których można zgłaszać niezgodne z prawem treści i szkodliwe zachowania online oraz upowszechnianie wiedzy o ich istnieniu. Działania zapewnią, aby punkty kontaktowe były skuteczne, widoczne dla społeczeństwa, pełniły funkcje łącz­ ników z innymi podmiotami na poziomie krajowym (w szczególności z jednostkami policji specjalizującymi się w walce z przestępczością internetową) oraz współpracowały na poziomie UE nad rozwiązywaniem problemów o charakterze transgranicznym, a także wymieniały się najlepszymi praktykami. Te punkty kontaktowe będą również dostarczać społeczeństwu niezbędnych informacji na temat sposobów zgłaszania treści niezgodnych z prawem i oceniać zawartość internetowych usług informacyjnych, które mogą godzić w fizyczną, psychiczną lub moralną integralność dzieci.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 130 z 200824.12.2008

  Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

 • Dz. U. L348 - 128 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L348 - 115 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (1)

 • Dz. U. L348 - 113 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (1)

 • Dz. U. L348 - 108 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (1)

 • Dz. U. L348 - 98 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. L348 - 84 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L348 - 81 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 79 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L348 - 76 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

 • Dz. U. L348 - 36 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L348 - 34 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 20 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

 • Dz. U. L348 - 19 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

 • Dz. U. L348 - 1 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dz. U. L348 - 0 z 200824.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.