Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 8

Strona 8 z 10

Przy uwzględnieniu prawa krajowego działania będą miały na celu uzupełnienie istniejących środków poprzez usprawnienie współpracy z rejestrami nazw domen w państwach członkowskich oraz promowanie pozytywnych kontaktów z rejestrami poza UE, aby umożliwić wczesne wykrywanie potencjalnie niezgodnych z prawem treści i skrócić żywotność stron internetowych, o których wiadomo, że oferują treści związane z seksualnym wykorzys­ tywaniem dzieci. 3) Promowanie bezpieczniejszego środowiska online Działania będą miały na celu zainicjowanie współpracy między zainteresowanymi stronami, ułatwiającej poszukiwanie sposobów promowania bezpieczniejszego środowiska online oraz ochrony dzieci przed treściami, które mogą być dla nich szkodliwe. Główne planowane działania to: 1. Poprawa współpracy, wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami. Działania będą miały na celu poprawę współpracy, harmonizację koncepcji tworzenia bezpiecznego środowiska online dla dzieci oraz umożliwienie wymiany najlepszych praktyk i metod pracy. Będą one miały też na celu zapewnienie zainteresowanym stronom otwartej platformy dyskusji nad kwestiami związanymi z promowaniem bezpieczniejszego środowiska online oraz sposobów ochrony dzieci przed potencjalnie szkodliwymi treściami na różnych platformach. 2. Zachęcanie zainteresowanych stron do rozwijania i wdrażania odpowiednich systemów współ- i samoregulacji. Działania promować będą tworzenie i wdrażanie inicjatyw z zakresu współ- i samoregulacji oraz zachęcać zainteresowane strony do uwzględniania bezpieczeństwa dzieci przy opracowywaniu nowych technologii i usług. 3. Zachęcanie dostawców do opracowania oznakowania i zapewnianie im pomocy w tym zakresie. Działania będą miały na celu zachęcenie dostawców usług internetowych do opracowania, jako narzędzia samo­ regulacji, oznakowania „bezpieczna dla dziecka” dla stron internetowych i udzielenie pomocy w tym zakresie. Działania te mogą obejmować między innymi zbadanie możliwości utworzenia systemu wspólnych symboli opisowych lub ostrzegających komunikatów wskazujących kategorię wiekową lub aspekt treści, w związku z którym wprowadzono dane zalecenie dotyczące wieku, co mogłoby być pomocne w podnoszeniu świadomości użytkowników na temat potencjalnie szkodliwych treści internetowych. 4. Stymulowanie zaangażowania dzieci w tworzenie bezpieczniejszego środowiska online. Działania będą miały na celu zaangażowanie dzieci, przy zapewnieniu równego udziału dziewcząt i chłopców, tak aby – przy wsparciu ze strony specjalistów – lepiej zrozumieć ich poglądy i doświadczenia dotyczące korzystania z technologii sieciowych oraz promować bezpieczniejsze dla dzieci środowisko online. Zaangażowanie to jest stosowane regularnie w ramach działań takich jak europejskie forum praw dziecka, forum bezpieczniejszego Internetu i inne. 5. Szersze udostępnienie informacji o skutecznych narzędziach zwalczania szkodliwych treści online. Działania będą miały na celu szersze udostępnienie – zwłaszcza rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom – informacji dotyczących działania i skuteczności narzędzi zwalczania potencjalnie szkodliwych treści online, takich jak systemy filtrowania, oraz regularne zapewnienie wszystkim użytkownikom prostych informacji edukacyjnych, instrumentów i aplikacji odpowiednio wspomagających ich w zwalczaniu szkodliwych treści na różnych platformach. 6. Zapewnienie zgodności koncepcji przyjętych w Unii Europejskiej i na poziomie międzynarodowym. Działania będą promować współpracę oraz wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami na poziomie UE i międzynarodowym.


24.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/125

4) Utworzenie bazy wiedzy Działania będą miały na celu utworzenie bazy wiedzy umożliwiającej odpowiednie podejście do obecnych i nowych sposobów korzystania ze środowiska online oraz do odnośnych zagrożeń i konsekwencji, z myślą o zaplanowaniu odpowiednich działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa online wszystkim użytkownikom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 130 z 200824.12.2008

  Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

 • Dz. U. L348 - 128 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L348 - 115 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (1)

 • Dz. U. L348 - 113 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (1)

 • Dz. U. L348 - 108 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (1)

 • Dz. U. L348 - 98 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. L348 - 84 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L348 - 81 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 79 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L348 - 76 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

 • Dz. U. L348 - 36 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L348 - 34 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 20 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

 • Dz. U. L348 - 19 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

 • Dz. U. L348 - 1 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dz. U. L348 - 0 z 200824.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.