Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1351/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 9

Strona 9 z 10

Zawartość tej bazy wiedzy będzie udostępniona zainteresowanym stronom oraz rozpowszechniana na terenie państw członkowskich. Główne planowane działania to: 1. Zachęcanie do koordynacji podejścia do badań w odnośnych dziedzinach. Działania zapewnią skoordynowane wysiłki mające na celu zainicjowanie na poziomie UE współpracy naukowców i ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w środowisku online, stymulowanie współpracy i koordynacji międzynarodowej oraz opracowanie aktualnych przeglądów bieżących i przyszłych prac badawczych. 2. Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych. Podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie aktualnych informacji dotyczących korzystania przez dzieci z technologii sieciowych oraz podejścia dzieci, a także ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców zarówno do możliwości, jak i zagrożeń. Działania te będą obejmować aspekty ilościowe i jakościowe. Będą one miały także na celu poszerzenie wiedzy o strategiach radzenia sobie z zagrożeniami online stosowanych przez dzieci oraz ocenę skuteczności tych strategii. 3. Analiza statystyk i trendów w różnych państwach członkowskich. Podjęte zostaną działania obejmujące analizę statystyk i trendów w różnych państwach członkowskich w celu umożliwienia organom egzekwującym prawo i odpowiednim organom w państwach członkowskich ograniczenie powielania się aktualnych wysiłków i zapewnienie jak najlepszego wykorzystania środków aktualnie i w przy­ szłości. 4. Promowanie badań dotyczących wiktymizacji dzieci online. Działania obejmujące podejście uwzględniające różnicę płci będą mieć na celu zbadanie technicznych, psycho­ logicznych i socjologicznych zagadnień związanych z wiktymizacją dzieci w środowisku online, w tym z wirtualnym nękaniem, groomingiem, zagadnieniami związanymi z udostępnianymi online materiałami przed­ stawiającym wykorzystywanie seksualne dzieci oraz nowymi formami zachowań, mogących stwarzać zagrożenie dla dzieci. 5. Promowanie badania skutecznych sposobów poprawy bezpieczeństwa technologii sieciowych. Działania mogą dotyczyć badań i testów metod i narzędzi podnoszenia świadomości, skutecznych programów współ- i samoregulacji, skuteczności różnych rozwiązań technicznych i nietechnicznych, a także innych istotnych zagadnień. 6. Poszerzenie wiedzy o wpływie korzystania z obecnych i nowych technologii na dzieci. Działania obejmujące podejście uwzględniające różnicę płci będą miały na celu lepsze zrozumienie psychologicz­ nego, behawioralnego i socjologicznego wpływu technologii sieciowych na dzieci, od wpływu kontaktu ze szkod­ liwymi treściami i zachowaniami aż po grooming i wirtualne nękanie, oraz w przypadku różnych platform – od komputerów i telefonów komórkowych po konsole do gier oraz inne nowe technologie.


L 348/126

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2008

ZAŁĄCZNIK II ORIENTACYJNA STRUKTURA WYDATKÓW

1) Zapewnienie świadomości publicznej 2) Zwalczanie niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online 3) Promowanie bezpieczniejszego środowiska online 4) Utworzenie bazy wiedzy

48 % 34 %

10 % 8%

24.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/127

ZAŁĄCZNIK III METODY REALIZACJI PROGRAMU 1) Komisja będzie realizować program zgodnie z jego opisem technicznym zawartym w załączniku I. 2) Program będzie realizowany poprzez działania obejmujące: A. Działania z podziałem kosztów 1. Projekty pilotażowe i działania związane z najlepszymi praktykami; projekty ad-hoc w obszarach związanych z programem, w tym projekty przedstawiające najlepsze praktyki lub obejmujące nowatorskie zastosowania istniejących technologii. 2. Sieci i działania krajowe łączące różne zainteresowane strony w celu zapewnienia działania w całej Europie oraz ułatwienia koordynacji i przekazywania wiedzy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 348 POZ 118 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 130 z 200824.12.2008

  Decyzja Rady 2008/976/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej

 • Dz. U. L348 - 128 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1352/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L348 - 115 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (1)

 • Dz. U. L348 - 113 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1349/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007–2013 (1)

 • Dz. U. L348 - 108 z 200824.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1348/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (1)

 • Dz. U. L348 - 98 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

 • Dz. U. L348 - 84 z 200824.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L348 - 81 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 79 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L348 - 76 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

 • Dz. U. L348 - 36 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie publikacji na 2009 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L348 - 34 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L348 - 20 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004

 • Dz. U. L348 - 19 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody

 • Dz. U. L348 - 1 z 200824.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1340/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dz. U. L348 - 0 z 200824.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.