Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 349 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie wykazów podmiotów zamawiających i instytucji zamawiających (notyfikowana jako dokument C(2008) 7871) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 349 POZ 1

Strona 1 z 80
24.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie wykazów podmiotów zamawiających i instytucji zamawiających (notyfikowana jako dokument C(2008) 7871)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/963/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

rach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (3) na mocy Traktatu o przystąpieniu z 2003 r. (4)

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 70 lit. a),

Załącznik III do dyrektywy 2004/18/WE nie zawiera wykazów podmiotów prawa publicznego z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, które zostały włączone do załącznika I do dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (5) na mocy Traktatu o przystąpieniu z 2003 r. Załącznik IV do dyrektywy 2004/18/WE nie zawiera wykazów centralnych organów rządowych z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, które zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 93/36/EWG na mocy Traktatu o przystąpieniu z 2003 r. Zgodnie z art. 73 dyrektywy 2004/17/WE, odniesienia do uchylonej dyrektywy 93/38/EWG należy interpretować jako odniesienia do dyrektywy 2004/17/WE zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XXVI do dyrektywy 2004/ 17/WE, gwarantując tym samym, że podmioty zamawiające ujęte w dyrektywie 93/38/EWG zmienionej przez Traktat o przystąpieniu z 2003 r. są faktycznie uwzględnione w odpowiednich załącznikach do dyrektywy 2004/17/WE.

uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), w szczególności jej art. 79 ust. 1 lit. d)–e),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Załączniki I–V i VII–X do dyrektywy 2004/17/WE nie zawierają wykazów podmiotów zamawiających z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, które zostały włączone do załączników I–IX do dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sekto-

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

(3) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, s. 84. (4) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 1 (5) Dz.U. L 199 z 9.8.1993, s. 54

L 349/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2)

24.12.2008

(5)

Zgodnie z art. 82 dyrektywy 2004/18/WE, odniesienia do uchylonych dyrektyw 93/36/EWG i 93/37/EWG należy interpretować jako odniesienia do dyrektyw 2004/18/WE zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XII do dyrektywy 2004/18/WE, gwarantując tym samym, że instytucje zamawiające ujęte w dyrektywach 93/36/EWG i 93/37/ EWG zmienionych przez Traktat o przystąpieniu z 2003 r. są faktycznie uwzględnione w odpowiednich załącznikach do dyrektywy 2004/18/WE. Ze względu na przejrzystość załączniki I–V i VII–X do dyrektywy 2004/17/WE oraz załączniki III i IV do dyrektywy 2004/18/WE należy zaktualizować, tak aby zawierały odpowiednie wykazy podmiotów zamawiających i instytucji zamawiających z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 349 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.