Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 35

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1355/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 35

Strona 1 z 11
30.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/35

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1355/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

2006 r. do dnia 30 września 2007 r. („OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 października 2002 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

(4)

W dniu 9 listopada 2007 r. Komisja, na mocy rozporzą­ dzenia (WE) nr 1295/2007 (4), nałożyła obowiązek rejes­ tracji przywozu tego samego produktu pochodzącego z ChRL. Należy przypomnieć, że do dnia 8 listopada 2007 r. obowiązywały środki ochronne wprowadzone względem tego samego produktu. Komisja wprowadziła, rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1964/2003 (5), tymczasowe środki ochronne przed przywozem niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. manda­ rynek itp.). Ostateczne środki ochronne zostały wprowa­ dzone rozporządzeniem (WE) nr 658/2004 („rozporzą­ dzenia w sprawie środków ochronnych”) (6). Zarówno tymczasowe, jak i ostateczne środki ochronne polegały na otwarciu kontyngentów taryfowych, tj. cło było należne dopiero po wyczerpaniu bezcłowego przywozu.

(5)

W dniu 20 października 2007 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej wszczęcie postępowania antydum­ pingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektó­ rych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) (2). W dniu 4 lipca 2008 r. Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 642/2008 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”), tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowa­ nych owoców cytrusowych pochodzących z ChRL. Postępowanie wszczęto na skutek skargi złożonej w dniu 6 września 2007 r. przez Hiszpańską Narodową Fede­ rację Związków Producentów Przemysłu Przetwórczego Owocowo-Warzywnego (Spanish National Federation of Associations of Processed Fruit and Vegetables – FNACV) („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących 100 % całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytru­ sowych (tj. mandarynek itd.). Wspomniana skarga zawie­ rała dowody wskazujące na dumping produktu objętego postępowaniem i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępo­ wania. Jak określono w motywie 12 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie dotyczące dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 października

B. DALSZA PROCEDURA (6)

W następstwie nałożenia tymczasowego cła antydumpin­ gowego na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL niektóre z zainteresowanych stron przedłożyły pisemne uwagi. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono przedstawienie swoich uwag w formie ustnej.

(2)

(7)

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformu­ łowania ostatecznych ustaleń. W szczególności Komisja zakończyła dochodzenie, które dotyczyło interesu Wspólnoty. W tym zakresie przeprowadzono wizyty weryfikacyjne na terenie następujących niepowiązanych importerów we Wspólnocie: — Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Hamburg, Niemcy, — Hüpeden & Co (GmbH & Co), Hamburg, Niemcy,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 72 z 200830.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych

 • Dz. U. L350 - 60 z 200830.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

 • Dz. U. L350 - 58 z 200830.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1358/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013

 • Dz. U. L350 - 56 z 200830.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1357/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L350 - 46 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L350 - 24 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1629/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1629/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L350 - 1 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L350 - 0 z 200830.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.