Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

Data ogłoszenia:2008-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 46

Strona 1 z 5
L 350/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1356/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro­ pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 64 ust. 1,


ogólną sumą wydatków ponoszonych przez Agencję w związku z przeprowadzaniem procedur certyfikacyj­ nych a ogólną sumą wpływów z opłat przez nią pobie­ ranych. Dotyczy to również obliczania kosztów podróży poza terytorium państw członkowskich. Obecny wzór musi zostać udoskonalony, tak aby odzwierciedlał wyłącznie bezpośrednie koszty związane z podróżami.

(4)

po konsultacji z zarządem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego,

(5)

Doświadczenie zdobyte w zakresie stosowania rozporzą­ dzenia (WE) nr 593/2007 wskazuje, że koniecznie jest ustalenie, kiedy Agencja może zafakturować należną opłatę, oraz określenie metody obliczania wysokości zwrotu w przypadku przerwania procedury certyfika­ cyjnej. Podobne zasady muszą zostać ustalone w przypadku rezygnacji z certyfikatu lub jego zawie­ szenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zasady obliczania opłat i honorariów określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 593/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie opłat i honorariów pobiera­ nych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotni­ czego (2) muszą być okresowo weryfikowane, tak aby wysokość opłat i honorariów wnoszonych przez wnio­ skodawcę odzwierciedlała złożoność zadań wykonywa­ nych przez Agencję i rzeczywisty wkład pracy. Przyszłe zmiany rozporządzenia dodatkowo udoskonalą te zasady, między innymi na podstawie danych, które staną dostępne w ramach Europejskiej Agencji Bezpie­ czeństwa Lotniczego (dalej zwanej „Agencją”) dzięki wprowadzeniu systemu planowania zasobów przedsię­ biorstwa.

Z przyczyn technicznych w załączniku do rozporządze­ nia (WE) nr 593/2007 powinny zostać wprowadzone zmiany mające na celu doprecyzowanie pewnych defi­ nicji i klasyfikacji.

(6)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo­ rządzenie (WE) nr 593/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Umowy, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządze­ nia (WE) nr 216/2008, powinny stanowić podstawę oceny rzeczywistego wkładu pracy w zakresie certyfikacji produktów krajów trzecich. Zasadniczo proces zatwier­ dzania przez Agencję certyfikatów wydanych przez kraj trzeci, z którym Wspólnota ma stosowną umowę, opisany został w tych umowach i powinien wiązać się z innym wkładem pracy niż w wkład wymagany w przypadku procedur certyfikacyjnych realizowanych przez Agencję.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 593/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany:

1) artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 Nie naruszając art. 4, w przypadku, gdy procedura certyfi­ kacyjna toczy się w całości lub w części poza terytoriami państw członkowskich, koszty podróży poza te tereny są zawierane w opłacie, jaką poniesie wnioskodawca, zgodnie z wzorem: d= f+ v +h– e

(3)

Zasady obliczania opłat i honorariów muszą pozostać skuteczne i uczciwe w stosunku do wszystkich wniosko­ dawców, jednocześnie zapewniając równowagę między

(1) Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 140 z 1.6.2007, s. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 72 z 200830.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych

 • Dz. U. L350 - 60 z 200830.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

 • Dz. U. L350 - 58 z 200830.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1358/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013

 • Dz. U. L350 - 56 z 200830.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1357/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L350 - 35 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1355/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L350 - 24 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1629/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1629/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L350 - 1 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L350 - 0 z 200830.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.