Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1357/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (1)

Data ogłoszenia:2008-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 56

L 350/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2008

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1357/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 149 ust. 4 i jego art. 150 ust. 4,


Te warunki proceduralne wydłużają o dwa do trzech miesięcy proces przyznawania dotacji kandydatom. Powodują liczne opóźnienia względem beneficjentów, obciążają nieproporcjonalnie administrację programu i nie wnoszą wartości dodanej, uwzględniając charakter przyznanych dotacji.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Aby umożliwić szybsze i skuteczniejsze wdrożenie decyzji w sprawie wyboru, należy zastąpić procedurę doradczą zobowiązaniem Komisji do bezzwłocznego informowania Parlamentu Europejskiego i państw człon­ kowskich o wszelkich środkach podjętych w celu wdro­ żenia decyzji nr 1720/2006/WE bez udziału komitetu,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Trak­ tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W decyzji nr 1720/2006/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Decyzją nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. (3) ustanowiono program działań w zakresie uczenia się przez całe życie na lata 2007–2013.

1) artykuł 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

(2)

Artykuł 9 ust. 2 decyzji nr 1720/2006/WE przewiduje, że środki niezbędne do wdrożenia programu inne niż te wymienione w ust. 1 mają zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10 ust. 3 tej decyzji, tj. zgodnie z procedurą doradczą ustaloną decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (4). Z treści decyzji nr 1720/2006/WE wynika zwłaszcza, że decyzje w sprawie wyboru inne niż te, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej decyzji, podlegają procedurze doradczej i prawu kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego.

„2. Komisja informuje komitet, o którym mowa w art. 10, oraz Parlament Europejski o wszystkich innych decyzjach w sprawie wyboru podjętych przez Komisję w celu wdrożenia niniejszej decyzji w ciągu dwóch dni robo­ czych od przyjęcia tych decyzji. Informacje te obejmują opisy i analizy otrzymanych wniosków, opis procedury oceny i wyboru, jak również listę projektów zaproponowa­ nych do finansowania oraz projektów, które zostały odrzu­ cone.”;

(3)

2) skreśla się art. 10 ust. 3.

(1) Dz.U. C 224 z 30.8.2008, s. 115. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z 20 listopada 2008 r. (3) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45. (4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

Artykuł 2 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie spra­ wozdanie dotyczące skutków niniejszej decyzji w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

30.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/57

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 16 grudnia 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

B. LE MAIRE

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 350 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 72 z 200830.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych

 • Dz. U. L350 - 60 z 200830.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

 • Dz. U. L350 - 58 z 200830.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1358/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013

 • Dz. U. L350 - 46 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L350 - 35 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1355/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L350 - 24 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1629/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1629/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L350 - 1 z 200830.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1353/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L350 - 0 z 200830.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.