Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 1

Strona 1 z 6
13.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

(Wersja przekształcona) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

Należy wspierać działania mające na celu właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, działając zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6) (5)

Pożądane jest koordynowanie krajowych inicjatyw w zakresie znakowania efektywności energetycznej, aby zminimalizować niekorzystny wpływ na przemysł i handel środków podjętych celem wdrożenia tych inicjatyw.

Do rozporządzenia (WE) nr 2422/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych (3) ma zostać wprowadzony szereg znaczących poprawek. W celu zachowania jasności rozporządzenie to powinno zostać przekształcone. Urządzenia biurowe mają znaczący udział w całkowitym zużyciu energii elektrycznej. Różne modele dostępne na rynku wspólnotowym mają bardzo zróżnicowane poziomy zużycia energii podczas stanu gotowości przy podobnym zakresie funkcjonalności, w związku z czym istnieje możliwość optymalizacji ich efektywności energetycznej. Poprawa efektywności energetycznej urządzeń biurowych powinna przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Wspólnoty i bezpieczeństwa dostaw energii oraz do ochrony środowiska i konsumentów.

Ponieważ cel proponowanego działania, to jest określenie zasad wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, nie może zostać w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, zaś w większym stopniu można go osiągnąć na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

(7)

(2)

Protokół do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu uzgodniony w Kioto w dniu 11 grudnia 1997 r. wzywa do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez Wspólnotę o 8 % najpóźniej w latach 2008–2012. Dla osiągnięcia tego celu konieczne są bardziej zdecydowane środki celem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla we Wspólnocie.

(3)

(8)

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 97. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 17 grudnia 2007 r. (3) Dz.U. L 332 z 15.12.2001, s. 1.

Ponadto decyzja nr 2179/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. w sprawie rewizji wspólnotowego programu polityki i działań w odniesieniu do środowiska naturalnego i stałego rozwoju „Ku trwałemu rozwojowi” (4) wskazała zapewnienie znakowania efektywności energetycznej urządzeń jako kluczowe zagadnienie, które powinno zostać włączone do wymogów w zakresie ochrony środowiska dotyczących energii.

(4) Dz.U. L 275 z 10.10.1998, s. 1.

L 39/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2008

(9)

Rezolucja Rady z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie sprawności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej (1) wezwała do szerszego stosowania znakowania urządzeń i sprzętu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 16 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

 • Dz. U. L39 - 14 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 109/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

 • Dz. U. L39 - 11 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 108/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

 • Dz. U. L39 - 8 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 107/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.