Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 108/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 11

Strona 1 z 3
13.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/11

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 108/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/ 468/WE.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Jeżeli z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy dotrzymanie zwykłych terminów przewidzianych dla procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie jest możliwe, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania procedury w trybie pilnym, przewidzianej w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE, w przypadku skreślenia pewnych witamin lub składników mineralnych wyszczególnionych w załącznikach oraz w przypadku włączenia do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 i zmiany pewnych innych substancji. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1925/ 2006 powinno zostać odpowiednio zmienione,

Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) stanowi, że procedura regulacyjna ustanowiona decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4) ma zastosowanie do przyjmowania środków wykonawczych dotyczących tego rozporządzenia. Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/ 512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą, która ma mieć zastosowanie do przyjmowania środków wykonawczych o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie do aktu nowych elementów innych niż istotne. W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania zmian do załączników I i II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, do ustalenia, do jakiej dodatkowej żywności nie można dodawać pewnych witamin lub składników mineralnych, do podjęcia decyzji w sprawie sporządzania lub modyfikacji wykazów innych substancji dozwolonych, zabronionych lub ograniczonych substancji, do określenia warunków, w jakich można stosować witaminy i składniki mineralne, takich jak kryteria czystości, maksymalne i minimalne ilości oraz inne ograniczenia lub zakazy dotyczące dodawania witamin i składników mineralnych do żywności, a także do ustalenia odstępstw od niektórych przepisów tego rozporządzenia. Ze względu na to, że środki te mają zasięg ogólny, a ich celem jest wprowadzenie zmian do elementów innych niż istotne tego rozporządzenia, między innymi poprzez dodanie do niego nowych elementów innych niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zmiany wprowadzone do wykazów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3, z uwzględnieniem opinii Urzędu. Z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja może zastosować procedurę w trybie pilnym, określoną w art. 14 ust. 4, w celu wykreślenia pewnej witaminy lub składnika mineralnego z wykazów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Przed wprowadzeniem takich modyfikacji Komisja prowadzi konsultacje z zainteresowanymi podmiotami, w szczególności z podmiotami działającymi na rynku spożywczym i grupami konsumentów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 16 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

 • Dz. U. L39 - 14 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 109/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

 • Dz. U. L39 - 8 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 107/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L39 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.