Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 109/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 14

L 39/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 109/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń i zdrowotnych dotyczących żywności żywieniowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

dzeniem na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 nowej kategorii oświadczeń o zmniejszaniu ryzyka choroby, produkty, na których znajdują się takie oświadczenia, nie powinny być obecne na rynku wspólnotowym.

(5)

Kategoria oświadczeń odnoszących się do rozwoju i zdrowia dzieci została wprowadzona na ostatnim etapie procedury przyjmowania rozporządzenia (WE) nr 1924/ 2006 bez zapewnienia środków przejściowych. Produkty opatrzone takimi oświadczeniami znajdują się już jednak na rynku UE.

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) określa zasady stosowania oświadczeń na etykietach, w prezentacji i w reklamie żywności. Oświadczenia zdrowotne są zabronione, jeśli nie są zgodne z ogólnymi i szczegółowymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 i jeśli nie są umieszczone we wspólnotowym wykazie dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych. Takie wykazy oświadczeń zdrowotnych wciąż jeszcze muszą zostać opracowane zgodnie z procedurami określonymi w tamtym rozporządzeniu. W związku z tym wykazy te nie zaczną obowiązywać 1 lipca 2007 r., w dniu rozpoczęcia stosowania tamtego rozporządzenia. Z tego powodu rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 uwzględnia środki przejściowe dla oświadczeń zdrowotnych innych niż oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby oraz oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci. Żaden środek przejściowy nie był konieczny w przypadku oświadczeń zdrowotnych o zmniejszaniu ryzyka choroby. W związku z zakazem stosowania oświadczeń dotyczących zapobiegania chorobom i ich leczenia zawartym w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (4) oraz wprowa(7)

Aby uniknąć zakłócenia funkcjonowania rynku, właściwe jest więc objęcie oświadczeń odnoszących się do rozwoju i zdrowia dzieci tymi samymi środkami przejściowymi, które mają zastosowanie do innych oświadczeń zdrowotnych.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1924/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

1)

artykuł 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(4)

„1. Nie naruszając art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/13/ WE, następujące oświadczenia mogą być stosowane po uzyskaniu zezwolenia na wpisanie ich do wspólnotowego wykazu dopuszczalnych oświadczeń wraz z wszelkimi niezbędnymi warunkami stosowania tych oświadczeń, zgodnie z procedurą określoną w art. 15, 16, 17 i 19 niniejszego rozporządzenia:

(1) Opinia z dnia 26 września 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 11 stycznia 2008 r. (3) Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9; sprostowanie w Dz.U. L 12 z 18.1.2007, s. 3. (4) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/68/WE (Dz.U. L 310 z 28.11.2007, s. 11).

a)

oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby;

b)

oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci.”;

13.2.2008 2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

L 39/15

w art. 28 ust. 6 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „Oświadczenia zdrowotne inne niż określone w art. 13 ust. 1 lit. a) oraz art. 14 ust. 1 lit. a), które były stosowane zgodnie z przepisami krajowymi przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają następującym wymogom:”.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 15 stycznia 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady J. LENARČIČ

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 16 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

 • Dz. U. L39 - 11 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 108/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

 • Dz. U. L39 - 8 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 107/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L39 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.