Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 107/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Data ogłoszenia:2008-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 8

Strona 1 z 4
L 39/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 107/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

pojedynczy podmiot nie powinno uniemożliwiać innym wnioskodawcom występowania o zezwolenie na wykorzystywanie tego samego oświadczenia. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1924/ 2006 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 oraz art. 10 ust. 2 lit. a) i b) nie mają zastosowania do produktów żywnościowych niepaczkowanych (łącznie ze świeżymi produktami, takimi jak owoce, warzywa lub chleb) przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi finalnemu lub przeznaczonych dla zakładów żywienia zbiorowego, a także do produktów żywnościowych pakowanych w miejscu sprzedaży na życzenie kupującego lub paczkowanych w celu niezwłocznej sprzedaży. Do czasu ostatecznego przyjęcia środków wspólnotowych, mających na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia również poprzez jego uzupełnienie, zgodnie z procedurą regulacyjną połączona z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3, obowiązywać mogą w tym względzie przepisy krajowe.”; b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku określeń o charakterze rodzajowym tradycyjnie stosowanych w celu podkreślenia szczególnych cech danego rodzaju żywności lub napojów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzkie możliwe jest przyjęcie odstępstwa od ust. 3, mającego na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 25 ust. 3, na wniosek zainteresowanych podmiotów działających na rynku spożywczym. Wniosek jest przesyłany właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, który niezwłocznie przekazuje go Komisji. Komisja przyjmuje i podaje do wiadomości publicznej przepisy dotyczące podmiotów działających na rynku spożywczym, zgodnie z którymi należy sporządzać tego rodzaju wnioski, w celu zagwarantowania rozpatrzenia ich w przejrzysty sposób i w rozsądnym terminie.”;

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) procedura regulacyjna ustanowiona decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4) ma zastosowanie do podejmowania środków wykonawczych towarzyszących temu rozporządzeniu. Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/ 512/WE, która wprowadziła nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą mającą zastosowanie do przyjmowania środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w tym poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie do aktu nowych elementów innych niż istotne. W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjęcia środków wspólnotowych dotyczących etykietowania, prezentacji i reklamy niektórych środków spożywczych; do ustalenia odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006; do ustalenia i uaktualnienia profili żywieniowych oraz warunków, na jakich mogą być one stosowane, i zwolnień od ich stosowania; ustalenia lub zmiany wykazów oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności; oraz zmiany wykazów środków spożywczych, w przypadku których stosowanie oświadczeń jest ograniczone lub zabronione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 39 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 16 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

 • Dz. U. L39 - 14 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 109/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

 • Dz. U. L39 - 11 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 108/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

 • Dz. U. L39 - 1 z 200813.2.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.