Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu

Data ogłoszenia:2008-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 6

— bieżące administrowanie i zarządzanie wszystkimi zasobami Agencji, — regularne informowanie komitetu oraz przeprowadzanie z nim konsultacji we wszelkich sprawach leżących w jego kompetencjach zgodnie z art. 13 ust. 3,

2. Agencja może także, zgodnie z art. 62 i 72 Traktatu, gromadzić zapasy materiałów jądrowych. — przygotowanie projektu preliminarzy przychodów i wydatków Agencji oraz wykonanie jej budżetu, Artykuł 2 Status prawny i siedziba 1. Zgodnie z art. 54 Traktatu Agencja posiada osobowość prawną. Agencja prowadzi swoją działalność wyłącznie w interesie publicznym. Jej działalność nie ma celu zarobkowego. — prowadzenie wszelkich badań i opracowywanie szczegółowych sprawozdań uznawanych za niezbędne zgodnie z art. 1 ust. 1, w ścisłej współpracy z komitetem, oraz przesyłanie tych badań i sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.


2. Do Agencji, jej dyrektora generalnego i pracowników zastosowanie ma Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

4. Każdego roku dyrektor generalny przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z działalności Agencji w roku poprzednim oraz program prac na rok nadchodzący, po uprzednim zasięgnięciu opinii komitetu.

3.

Siedziba Agencji znajduje się w Luksemburgu.

Artykuł 4 Dyrektor generalny i pracownicy 1. Dyrektor generalny i pracownicy Agencji są lub zostają urzędnikami Wspólnot Europejskich i podlegają Regulaminowi pracowniczemu urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich określonym w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1) oraz przepisom przyjętym wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich na użytek stosowania wspomnianego regulaminu pracowniczego. Urzędnicy mianowani są przez Komisję, która również wypłaca im wynagrodzenia.

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1558/2007 (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 1).

4. Agencja może z własnej inicjatywy podejmować wszelkie inne działania dotyczące własnej organizacji wewnętrznej, jakie mogą być niezbędne do wypełnienia jej zadań, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Wspólnoty.

5. W każdym z państw członkowskich Agencja posiada zdolność prawną w najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym zgodnie z prawem danego państwa. Może ona w szczególności

15.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/17

2. Dyrektor generalny i pracownicy Agencji muszą posiadać zgodne z art. 194 Traktatu certyfikaty bezpieczeństwa osobowego w odniesieniu do wszelkich faktów, informacji, wiedzy, dokumentów lub przedmiotów objętych systemem klasyfikacji poufności, jakie znajdą się w ich posiadaniu lub zostaną im przekazane.

3. Agencja ma prawo zaciągać, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz w granicach ustalonych przez Radę, pożyczki z przeznaczeniem na realizację swoich zadań.

4. Zobowiązania podjęte przez Agencję na mocy niniejszego statutu są gwarantowane przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Artykuł 5 Nadzór ze strony Komisji 1. Agencja jest nadzorowana przez Komisję, która może przekazywać jej swoje dyrektywy i posiada prawo weta w stosunku do jej decyzji. Artykuł 7 Przychody i wydatki 1. Na każdy rok budżetowy przygotowuje się preliminarze wszelkich przychodów i wydatków Agencji, a także wykazuje się je w budżecie Agencji. Rok budżetowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

2. Prawo weta wygasa po upływie dziesięciu dni roboczych od decyzji Agencji, o ile w terminie tym Komisja lub jej przedstawiciel nie zgłoszą zastrzeżeń. Komisja lub jej przedstawiciel mogą zrezygnować z prawa do zgłaszania takich zastrzeżeń przed upływem tego terminu.

2.

Przychody i wydatki wykazane w budżecie bilansują się.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 24 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 23 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 22 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 21 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 11 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przywozu bydła hodowlanego czystorasowego z państw trzecich i przyznawania z tego tytułu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L41 - 7 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia (1)

 • Dz. U. L41 - 6 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L41 - 5 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L41 - 3 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.