Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu

Data ogłoszenia:2008-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 4

Strona 4 z 6

5. W terminie do dnia 1 lipca po zakończeniu każdego roku budżetowego dyrektor generalny przekazuje ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią komitetu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu. 6. Ostateczne sprawozdanie finansowane publikowane jest na stronach internetowych Agencji. 7. Dyrektor generalny przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi w terminie do dnia 30 września. 8. Dyrektor generalny przedkłada Parlamentowi Europejskiemu na jego wniosek wszelkie informacje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy. 9. W terminie do dnia 30 kwietnia roku N + 2 Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela dyrektorowi generalnemu absolutorium z wykonania budżetu za rok N. 10. W razie potrzeby szczegółowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Agencji przyjmuje się zgodnie z art. 183 Traktatu. Artykuł 9 Kapitał 1. 2. Kapitał Agencji wynosi 5 824 000 EUR. Kapitał pokrywany jest w następujący sposób:


Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone stwo Króle-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

192 000 416 000 672 000 672 000 32 000 32 000 32 000 — 192 000 — 192 000 96 000 416 000 192 000 288 000 32 000 96 000 96 000 192 000 672 000

3. W momencie przystąpienia państwa członkowskiego do Wspólnoty dokonuje się wpłaty w wysokości 10 % kapitału. Do dalszych wpłat na poczet kapitału może ponadto wezwać decyzja Rady, stanowiącej większością kwalifikowaną na wniosek Komisji. W terminie 30 dni od takiej decyzji dokonuje się wpłaty na rzecz Agencji kwoty określonej wezwaniem.

4. Udział w kapitale nie daje prawa do dywidend ani odsetek. Daje prawo do zwrotu w nominalnej wysokości dokonanych wpłat na poczet kapitału wyłącznie w przypadku rozwiązania Agencji.

5.

Wszystkie płatności dokonywane są w euro.

Artykuł 10 Opłaty

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

192 000 96 000 192 000 96 000 672 000 32 000 32 000

Zgodnie z art. 54 Traktatu Agencja może naliczać opłatę od transakcji, w których uczestniczy, korzystając z przysługującego jej prawa opcji lub wyłącznego prawa do zawierania umów na dostawy. Przychody z takiej opłaty wykorzystuje się wyłącznie na pokrycie wydatków operacyjnych Agencji.

Przepisy dotyczące takiej opłaty przedstawione są szczegółowo w decyzji wykonawczej. Wysokość opłaty oraz metody jej ustalania i pobierania są ustalane – po konsultacji z Radą – przez Komisję na podstawie wniosku dyrektora generalnego, który wcześniej uzyskuje opinię komitetu.

15.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/19

ROZDZIAŁ 3 KOMITET DORADCZY Artykuł 11 Skład komitetu 1. Komitet składa się z członków pochodzących z państw członkowskich zgodnie z poniższą tabelą. Każde państwo członkowskie może jednak podjąć decyzję o wstrzymaniu się od uczestnictwa w komitecie. W razie rezygnacji członka lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków na pozostałą część kadencji mianuje się jego następcę.

3. Członkowie komitetu mianowani są przez odnośne państwa członkowskie na podstawie zakresu odpowiedniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie handlu materiałami jądrowymi i świadczenia usług związanych z cyklem paliwa jądrowego lub wytwarzaniem energii jądrowej lub w dziedzinie regulacji związanych handlem materiałami jądrowymi. Czas trwania kadencji wynosi trzy lata. Kadencja jest odnawialna. Artykuł 12 Przewodniczący komitetu 1. Spośród swoich członków komitet wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 24 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 23 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 22 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 21 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 11 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przywozu bydła hodowlanego czystorasowego z państw trzecich i przyznawania z tego tytułu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L41 - 7 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia (1)

 • Dz. U. L41 - 6 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L41 - 5 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L41 - 3 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.