Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu

Data ogłoszenia:2008-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 6

Strona 6 z 6

2. Posiedzenia komitetu wymagają kworum większości członków. Opinie mogą być wydawane po zatwierdzeniu przez większość członków obecnych lub reprezentowanych. 3. Każdy członek komitetu dysponuje jednym głosem. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu przez członka, może on wyznaczyć na piśmie innego członka do głosowania w swoim imieniu. 4. Dyrektor generalny lub osoba wyznaczona do reprezentowania go uczestniczy w posiedzeniach komitetu, nie posiada jednak prawa głosu. Inne osoby, niebędące pracownikami Agencji, mogą uczestniczyć w posiedzeniach jedynie za zgodą wszystkich obecnych członków oraz z zastrzeżeniem zobowiązania, o którym mowa w ust. 5. 5. Zgodnie z art. 194 Traktatu członkowie komitetu mają obowiązek zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich faktów, informacji, wiedzy lub dokumentów objętych systemem klasyfikacji poufności, jakie znajdą się w ich posiadaniu lub zostaną im przekazane w związku z pełnieniem przez nich funkcji członków komitetu. 6. Dyrektor generalny zapewnia komitetowi odpowiedni sekretariat; mianowanie jego personelu jest uzależnione od zatwierdzenia przez Komisję. Sekretariat sporządza protokoły z posiedzeń komitetu, wszelkich podkomitetów oraz kierownictwa. Wydatki związane z funkcjonowaniem komitetu pokrywa Agencja. 7. Wydatki związane z podróżą jednego członka komitetu z każdego państwa członkowskiego pokrywa Agencja.


h) kryteriów służących określeniu praktyk zabronionych na mocy art. 68 Traktatu;

i) rozwiązania Agencji.

4. Dyrektor generalny może w razie potrzeby określić termin przedstawienia opinii przez komitet. Termin taki wynosi nie mniej niż miesiąc od daty wysłania w tym celu komunikatu do członków komitetu.

5. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uda się uzyskać opinii Komitetu, dyrektor generalny może podjąć decyzję.

6. Decyzje leżące w kompetencji dyrektora generalnego i odnoszące się do spraw wymienionych w niniejszym artykule nie mogą być podejmowane przed upływem dziesięciu dni roboczych od wydania opinii przez komitet, jeżeli są sprzeczne z taką opinią.

7. Komitet przyjmuje własny regulamin wewnętrzny w odniesieniu do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym statutem.

Artykuł 14 Posiedzenia komitetu 1. Posiedzenia komitetu zwołuje się:

a) gdy kierownictwo uzna to za konieczne, w trybie normalnym – dwa razy w roku;

b) na wniosek dyrektora generalnego, zwłaszcza w przypadkach, gdy przeprowadzenie konsultacji z komitetem jest obowiązkowe na mocy art. 13 ust. 3; oraz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 24 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 23 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 22 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 21 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 11 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przywozu bydła hodowlanego czystorasowego z państw trzecich i przyznawania z tego tytułu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L41 - 7 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia (1)

 • Dz. U. L41 - 6 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L41 - 5 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L41 - 3 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.