Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu

Data ogłoszenia:2008-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15

Strona 1 z 6
15.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu (2008/114/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atoamowej, w szczególności jego art. 54 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Nowy statut Agencji powinien być dostosowany do sytuacji powiększonej Unii Europejskiej. W szczególności ulec zmianie powinna wielkość komitetu doradczego Agencji, w celu usprawnienia jego działalności i zwiększenia efektywności,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przyjmuje się statut Agencji Dostaw Euratomu przedstawiony w załączniku. Artykuł 2 Uchyla się statut Agencji Dostaw Euratomu z dnia 6 listopada 1958 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Postanowienia tytułu II rozdziału 6 Traktatu przewidują utworzenie Agencji Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) oraz określają jej zadania i obowiązki w zakresie zapewnienia stałych i sprawiedliwych dostaw materiałów jądrowych użytkownikom w Unii Europejskiej. Statut Agencji przyjęto dnia 6 listopada 1958 r. (2). Ze względu na wzrost liczby państw członkowskich oraz potrzebę zastosowania wobec Agencji nowoczesnych przepisów finansowych i ustalenia jej siedziby konieczne jest uchylenie i zastąpienie tego statutu. Nowy statut powinien zawierać przepisy finansowe zgodne z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3). Jednocześnie, zgodnie z art. 183 Traktatu, przyjęte zostanie nowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Agencji. Należy utrzymać kapitał Agencji oraz przewidzianą w Traktacie możliwość naliczania opłat od transakcji.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 13 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. 27 z 6.12.1958, s. 534. (3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

L 41/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2008

ZAŁĄCZNIK STATUT AGENCJI DOSTAW EURATOMU ROZDZIAŁ 1 STRUKTURA WEWNĘTRZNA I FUNKCJONOWANIE Artykuł 1 Cele i zadania 1. Celem Agencji Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) jest wykonywanie zadań powierzonych jej na mocy postanowień tytułu II rozdziału 6 Traktatu, zgodnie z celami tego Traktatu. 1. Artykuł 3 Obowiązki i uprawnienia dyrektora generalnego Dyrektora generalnego mianuje Komisja. nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomości oraz być stroną w postępowaniu sądowym.

W tym celu Agencja między innymi:

2. Dyrektor generalny reprezentuje Agencję. Może on delegować swoje uprawnienia innym osobom. Zasady dotyczące delegowania uprawnień określają wewnętrzne dokumenty Agencji.

— dostarcza Wspólnocie wiedzę fachową, informacje i porady na wszelkie tematy związane z funkcjonowaniem rynku materiałów i usług jądrowych,

3.

Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za:

— zapewnienie wykonywania przez Agencję zadań, o których mowa w art. 1, — odgrywa rolę organu nadzorującego ten rynek poprzez monitorowanie i określanie tendencji rynkowych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw materiałów i usług jądrowych w Unii Europejskiej,

— wykonywanie przysługującego Agencji wyłącznego prawa do zawierania umów na dostawy materiałów jądrowych oraz prawa opcji,

— korzysta z porad i wsparcia komitetu doradczego ustanowionego zgodnie z art. 11 (zwanego dalej „komitetem”) oraz działa z nim w ścisłej współpracy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 24 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 23 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 22 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 21 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 11 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przywozu bydła hodowlanego czystorasowego z państw trzecich i przyznawania z tego tytułu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L41 - 7 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia (1)

 • Dz. U. L41 - 6 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L41 - 5 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L41 - 3 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.