Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 21

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2008-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 21

15.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/21

ZALECENIA

RADA

ZALECENIE RADY z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2006 (2008/115/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając trzecią Konwencję AKP-EWG podpisaną w Lomé dnia 8 grudnia 1984 r. (1),


Zgodnie z art. 29 ust. 3 Umowy wewnętrznej Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium z zarządzania finansowego szóstym EFR. Ogólna realizacja operacji szóstego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2006 była zadowalająca,

(2)

uwzględniając Umowę wewnętrzną 86/126/EWG w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty (2), w szczególności jej art. 29 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie finansowe 86/548/EWG z dnia 11 listopada 1986 r. mające zastosowanie do szóstego Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) (3), w szczególności jego art. 66–73, po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących szóstego EFR na dzień 31 grudnia 2006 r., a także sprawozdania Trybunału Obrachunkowego dotyczącego roku budżetowego 2006 wraz z odpowiedziami Komisji (4),

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji szóstego EFR za rok budżetowy 2006.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lutego 2008 r. W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 86 z 31.3.1986, s. 3. (2) Dz.U. L 86 z 31.3.1986, s. 210. Umowa zmieniona decyzją 86/281/EWG (Dz.U. L 178 z 2.7.1986, s. 13). (3) Dz.U. L 325 z 20.11.1986, s. 42. (4) Dz.U. C 259 z 31.10.2007, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 41 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 24 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 23 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 22 z 200815.2.2008

  Zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L41 - 15 z 200815.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L41 - 11 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przywozu bydła hodowlanego czystorasowego z państw trzecich i przyznawania z tego tytułu refundacji wywozowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L41 - 7 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2004 ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia (1)

 • Dz. U. L41 - 6 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L41 - 5 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L41 - 3 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L41 - 1 z 200815.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 128/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.