Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 45

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 45

Strona 1 z 3
16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/45

DYREKTYWA KOMISJI 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

włączone do sprawozdania z oceny przez Stały Komitet ds. Produktów Biobójczych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

Ocena klotianidyny nie dała podstaw do żadnych wątpliwości ani obaw wymagających konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska.

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniającej rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2000 (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Wykaz ten obejmuje klotianidynę.

Na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające klotianidynę, stosowane jako środki konserwacji drewna, spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE. Jednakże w przypadku stosowania impregnowanego drewna na zewnątrz budynków, ale nie w kontakcie z ziemią lub wodą, stwierdzono niedopuszczalne zagrożenie. Należy zatem włączyć klotianidynę do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE, tak aby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich możliwość udzielania, zmieniania lub cofania zezwoleń na produkty biobójcze zawierające klotianidynę, stosowane jako środki konserwacji drewna, zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy 98/8/WE. Wydanie zezwolenia na produkty stosowane jako środki konserwacji drewna wykorzystywanego na zewnątrz budynków będzie uzależnione od przedłożenia danych, które wykażą, że produkty te mogą być stosowane bez tworzenia niedopuszczalnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

(2)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 klotianidyna została oceniona zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE pod kątem jej stosowania w produktach typu 8, „Środki konserwacji drewna”, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE.

(7)

(3)

Niemcy zostały wyznaczone jako państwo będące sprawozdawcą i w dniu 15 grudnia 2005 r. przedłożyły Komisji sprawozdanie właściwego organu, wraz z zaleceniem, zgodnie z art. 10 ust. 5 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003.

W świetle ustaleń zawartych w sprawozdaniu z oceny należy wymagać stosowania szczególnych środków ograniczających zagrożenie na poziomie wydawania zezwoleń na produkty zawierające klotianidynę, stosowanych jako środki konserwacji drewna w celu zapewnienia ograniczenia zagrożenia do poziomu dopuszczalnego zgodnie z art. 5 i załącznikiem VI do dyrektywy 98/8/WE. Szczególną uwagę należy poświęcić środkom ochrony gleby oraz działów wód powierzchniowych i podziemnych, jako że podczas oceny przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że niektóre zastosowania powodują powstanie niedopuszczalnego zagrożenia w tych działach.

(4)

Sprawozdanie właściwego organu zostało poddane analizie przez państwa członkowskie i Komisję. Zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 w dniu 21 czerwca 2007 r. wyniki analizy zostały

(8)

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/70/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1849/2006 (Dz.U. L 355 z 15.12.2006, s. 63).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 99 z 200816.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 92 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 88 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/123/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L42 - 85 z 200816.2.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20)

 • Dz. U. L42 - 83 z 200816.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/21)

 • Dz. U. L42 - 63 z 200816.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409) (1)

 • Dz. U. L42 - 51 z 200816.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

 • Dz. U. L42 - 48 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/16/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia etofenproksu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 43 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L42 - 11 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L42 - 9 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L42 - 7 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L42 - 6 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L42 - 3 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.