Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 51

Strona 1 z 9
16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/51

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE (2008/119/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W następstwie partnerstwa europejskiego zawartego w 2004 r., w dniu 20 lutego 2006 r. Rada przyjęła pierwsze partnerstwo dla członkostwa z Chorwacją (2).


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia partnerstw w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), w szczególności jego art. 2,

Dnia 3 października 2005 r. państwa członkowskie rozpoczęły negocjacje z Chorwacją w sprawie jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Postęp negocjacji jest uzależniony od postępów Chorwacji w przygotowaniach do przystąpienia, których wymiernym wskaźnikiem będzie między innymi wdrożenie systematycznie zmienianego partnerstwa dla członkostwa.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W komunikacie Komisji pt. „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w okresie 2006–2007” zapisano, że partnerstwa zostaną zaktualizowane pod koniec 2007 r.

(1)

Rada Europejska obradująca w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. zatwierdziła wprowadzenie partnerstw jako środka urzeczywistnienia perspektywy integracji z UE, przed którą stoją kraje Bałkanów Zachodnich.

(6)

W dniu 17 lipca 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (3), które aktualizuje ramy prawne pomocy finansowej dla krajów ubiegających się o członkostwo.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 stanowi, że Rada podejmuje decyzje w sprawie zasad, priorytetów i warunków, które mają być zawarte w partnerstwach, jak również wszelkich dalszych dostosowań. Rozporządzenie to stanowi również, że kontrolę postępów w osiąganiu celów określonych w partnerstwie dla członkostwa zapewnia się w oparciu o mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, zwłaszcza przez roczne sprawozdania z postępów.

(7)

Właściwe jest zatem przyjęcie zmienionego partnerstwa dla członkostwa, uaktualniającego obecne partnerstwo, w celu określenia uaktualnionych priorytetów w dalszych pracach, na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z 2007 r. w sprawie postępów Chorwacji w przygotowaniach do dalszej integracji z Unią Europejską.

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 269/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 7).

(2) Decyzja Rady 2006/145/WE z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją (Dz.U. L 55 z 25.2.2006, s. 30). (3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

L 42/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

(8)

W celu przygotowania do członkostwa oczekuje się od Chorwacji opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki realizacji celów priorytetowych zawartych w partnerstwie dla członkostwa. Decyzja 2006/145/WE powinna zostać uchylona,

podstawie corocznych sprawozdań przedstawianych przez Komisję. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2006/145/WE. Artykuł 4

(9)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 533/2004 zasady, priorytety i warunki zawarte w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją są określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Wdrażanie partnerstwa dla członkostwa jest analizowane i monitorowane przez mechanizmy ustanowione w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz przez Radę na

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 99 z 200816.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 92 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 88 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/123/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L42 - 85 z 200816.2.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20)

 • Dz. U. L42 - 83 z 200816.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/21)

 • Dz. U. L42 - 63 z 200816.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409) (1)

 • Dz. U. L42 - 48 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/16/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia etofenproksu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 45 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 43 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L42 - 11 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L42 - 9 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L42 - 7 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L42 - 6 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L42 - 3 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.