Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 85 - Strona 2

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20)

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 85 - Strona 2

Strona 2 z 2

c) niezrealizowane straty uwzględnione na rachunku zysków i strat na koniec roku i odpowiednie niezrealizowane zyski podlegają oddzielnej amortyzacji w kolejnych latach.

3. W razie wygaśnięcia, zbycia, zakończenia lub wykonania jednego z połączonych instrumentów podmiot sprawozdawczy zaprzestaje od tego momentu alternatywnego traktowania określonego w ust. 2, a jakiekolwiek niezamortyzowane zyski wynikające z przeszacowania zapisane w poprzednich latach na rachunku zysków i strat podlegają natychmiastowemu stornowaniu.


4. Alternatywne traktowanie określone w ust. 2 może zostać zastosowane tylko w razie spełnienia następujących warunków:

a) pojedyncze instrumenty są traktowane jako jeden połączony instrument w zakresie zarządzania nimi i oceny ich wyników, w oparciu o strategię zarządzania ryzykiem albo inwestycyjną;

Artykuł 3 Adresaci Niniejsze wytyczne stosują się do wszystkich banków centralnych Eurosystemu. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 17 grudnia 2007 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

b) przy początkowym księgowaniu pojedyncze instrumenty są określone jako instrument syntetyczny i mają strukturę instrumentu syntetycznego;

c) zastosowanie alternatywnego traktowania eliminuje albo istotnie zmniejsza niespójność wyceny (nietrafność wyceny), która zaistniałaby przy zastosowaniu na poziomie pojedynczych instrumentów zasad ogólnych określonych w niniejszych wytycznych; oraz

Prezes EBC

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/87

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się definicję „interlinking”; 2) po definicji „finansowego majątku trwałego” dodaje się definicję w brzmieniu: „Instrument syntetyczny: instrument finansowy utworzony sztucznie poprzez połączenie dwóch lub większej ilości instrumentów w celu replikacji schematów przepływów pieniężnych i schematów wyceny innego instrumentu. Operacji tej dokonuje się z reguły poprzez pośrednika finansowego.”; 3) definicja „TARGET” otrzymuje brzmienie: „TARGET: transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym zgodnie z wytycznymi EBC/2005/16 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (*).

___________

(*) Dz.U. L 18 z 23.1.2006, str. 1. Wytyczne zmienione wytycznymi EBC/2006/11 (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 17).”; 4) po definicji „TARGET” dodaje się definicję w brzmieniu: „TARGET2: transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym zgodnie z wytycznymi EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (*).

___________

(*) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 1.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 85 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 99 z 200816.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 92 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 88 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/123/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L42 - 83 z 200816.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/21)

 • Dz. U. L42 - 63 z 200816.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409) (1)

 • Dz. U. L42 - 51 z 200816.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

 • Dz. U. L42 - 48 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/16/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia etofenproksu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 45 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 43 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L42 - 11 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L42 - 9 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L42 - 7 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L42 - 6 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L42 - 3 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.