Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 85

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20)

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 85

Strona 1 z 2
16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/85

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20) (2008/122/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 26 ust. 4, uwzględniając wkład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z drugim i trzecim akapitem art. 47 ust. 2 Statutu, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W wytycznych EBC/2006/17 konieczna jest zatem zmiana odwołań do „TARGET” i związanych z nimi pojęć,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 Poprawki W wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się następujące zmiany:

Wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (1) nie zawierają szczególnych zasad rachunkowości dotyczących instrumentów syntetycznych, które są w coraz większym stopniu stosowane na rynkach finansowych. Opracowanie wyodrębnionych zasad rachunkowości dla instrumentów syntetycznych jest wskazane, gdyż powstają w ten sposób jasne reguły odpowiadające pełnemu zakresowi takich instrumentów i zapewniające czytelną podstawę do działania dla zewnętrznych audytorów Eurosystemu. Artykuł 14 ust. 2 wytycznych EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (2) przewiduje, że system TARGET2 zastąpi obecny system TARGET. Krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, które przyjęły euro (dalej: „uczestniczące państwa członkowskie”), dokonają migracji do systemu TARGET2 zgodnie z harmonogramem określonym w art. 13 wytycznych EBC/2007/2. Ponadto niektóre KBC państw członkowskich, które nie przyjęły euro, przyłączą się do systemu TARGET2 na podstawie odrębnej umowy z EBC i KBC uczestniczących państw członkowskich.

1) dodaje się art. 9a w brzmieniu: „Artykuł 9a Instrumenty syntetyczne 1. Instrumenty połączone w celu utworzenia instrumentu syntetycznego uznaje się i traktuje oddzielnie od innych instrumentów, zgodnie z określonymi w niniejszych wytycznych przepisami ogólnymi, zasadami wyceny bilansowej, księgowania dochodu i szczególnymi wymogami dla określonych instrumentów.

(2)

2. W drodze wyjątku od przepisów art. 3 lit. b), art. 7 ust. 3, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 w zakresie wyceny instrumenty syntetyczne mogą być traktowane w następujący alternatywny sposób:

(1) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 1.

a) niezrealizowane zyski i straty na instrumentach połączonych w celu utworzenia instrumentu syntetycznego podlegają saldowaniu na koniec roku. W takim przypadku niezrealizowane zyski netto księguje się na rachunku rewaluacyjnym. Niezrealizowane straty netto uwzględnia się w rachunku zysków i strat, jeżeli przewyższają one poprzednie zyski rewaluacyjne zapisane na odpowiednim rachunku rewaluacyjnym;

L 42/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

b) papiery wartościowe utrzymywane jako część instrumentu syntetycznego nie stanowią części ogólnego portfela tych papierów wartościowych, ale część oddzielnego portfela;

d) dostępność formalnej dokumentacji umożliwiającej weryfikację spełnienia warunków określonych w lit. a), b) i c) powyżej.”; 2) wyraz „TARGET” zastępuje się wyrazami „TARGET/ TARGET2” w art. 10 ust. 1 lit. a), jak również w następujących częściach załącznika IV: a) w tablicy zatytułowanej „Aktywa”, w odniesieniu do pozycji bilansu 9.5; oraz b) w tablicy zatytułowanej „Pasywa”, w odniesieniu do pozycji bilansu 6 i 10.4; 3) w załączniku II do wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się zmiany wskazane w załączniku do niniejszych wytycznych. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 99 z 200816.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 92 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 88 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/123/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L42 - 83 z 200816.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/21)

 • Dz. U. L42 - 63 z 200816.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409) (1)

 • Dz. U. L42 - 51 z 200816.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

 • Dz. U. L42 - 48 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/16/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia etofenproksu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 45 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 43 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L42 - 11 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L42 - 9 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L42 - 7 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L42 - 6 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L42 - 3 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.