Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 9

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,


warstwy nie przekracza 6 mm, z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna bintangora, czerwonego kanarecznika, kedondongu lub określonych innych gatunków, niepowlekana stałą powłoką z innego materiału. Produkty te powinny zostać włączone do zakresu stosowania środków z uwagi na fakt, iż mają te same podstawowe cechy fizykochemiczne oraz zastosowanie końcowe, co produkt objęty obowiązującymi środkami. Zarówno produkt objęty zakresem nałożonych ceł antydumpingowych, jak i nowe rodzaje produktu powinny być zatem uważane za jeden produkt.

3. Wszczęcie

po konsultacji z komitetem doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ustaliwszy, po konsultacji z komitetem doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja wszczęła w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3), częściowy przegląd okresowy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczony do definicji produktu objętego postępowaniem.

B. WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

A. POSTĘPOWANIE 1. Obowiązujące środki (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1942/2004 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej. Obowiązujące cła wynoszą od 6,5 % do 23,5 % w odniesieniu do czterech przedsiębiorstw, którym zostały przyznane cła indywidualne; cło rezydualne wynosi 66,7 %.

(6)

Pismem z dnia 5 grudnia 2007 r., skierowanym do Komisji wnioskodawca wycofał swój wniosek dotyczący wszczęcia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania wniosku postępowanie może zostać zakończone, chyba że jego zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty. Komisja stwierdziła, że obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag; żadna ze stron nie przedstawiła jednak uwag. W związku z tym brak jest wskazań, że zakończenie postępowania nie będzie leżało w interesie Wspólnoty. Komisja stwierdza zatem, że przegląd dotyczący przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej powinien zostać zakończony bez zmiany obowiązujących środków antydumpingowych,

(7) 2. Wniosek o dokonanie przeglądu (2)

Dnia 3 kwietnia 2006 r. Komisja otrzymała wniosek, na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o zbadanie zakresu stosowania istniejących środków, w celu objęcia definicją produktu nowych rodzajów produktów.

(8)

(3)

Wniosek został złożony przez Europejską Federację Przemysłu Sklejkowego (FEIC) („wnioskodawca”) w imieniu producentów wspólnotowych sklejki z drewna okoumé.

(4)

Wnioskodawca twierdzi, że na rynku pojawiły się nowe rodzaje produktu, takie jak sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna, gdzie grubość żadnej

(9)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 336 z 12.11.2004, s. 4.

(3) Dz.U. C 291 z 30.11.2006, s. 19.

L 42/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł Częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej zostaje niniejszym zakończony.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 99 z 200816.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 92 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 88 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/123/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L42 - 85 z 200816.2.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20)

 • Dz. U. L42 - 83 z 200816.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/21)

 • Dz. U. L42 - 63 z 200816.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409) (1)

 • Dz. U. L42 - 51 z 200816.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

 • Dz. U. L42 - 48 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/16/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia etofenproksu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 45 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 43 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L42 - 11 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L42 - 7 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L42 - 6 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L42 - 3 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.