Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 92

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 92

Strona 1 z 7
L 42/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2008

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

śladowania i zastraszania w Kosowie, uwzględniając odpowiednio odpowiedzialność wobec społeczności, o których mowa w rezolucji 1674 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 28 kwietnia 2006 r.


a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Dnia 10 czerwca 1999 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1244 (zwaną dalej „rezolucją nr 1244”), zgodnie z którą Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych:

Dnia 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie (1).

— „postanawia o międzynarodowej obecności cywilnej i w zakresie bezpieczeństwa na wstępny okres 12 miesięcy, przedłużany następnie do czasu gdy Rada Bezpieczeństwa postanowi inaczej” (ust. 19),

(5)

Dnia 11 grudnia 2006 r. Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego na potrzeby ewentualnej operacji UE zarządzania kryzysowego w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie.

— „zezwala Sekretarzowi Generalnemu na ustanowienie międzynarodowej obecności cywilnej w Kosowie przy wsparciu odpowiednich organizacji międzynarodowych …” i „postanawia, że jej podstawowy zakres odpowiedzialności będzie obejmował … f) w końcowej fazie nadzór nad przekazaniem władzy przez tymczasowe instytucje Kosowa instytucjom ustanowionym na mocy porozumienia politycznego … i) utrzymywanie porządku publicznego, w tym utworzenie miejscowych sił policyjnych, a do tego czasu poprzez rozmieszczenie międzynarodowych sił policyjnych w Kosowie” (ust. 10 i 11),

(6)

Wspólne działanie 2006/304/WPZiB stanowi, że szef ZPUE dla Kosowa działa pod kierownictwem szefa operacji UE zarządzania kryzysowego w Kosowie od momentu wyznaczenia tego ostatniego.

(7)

— „wyraża zadowolenie ze współpracy z Unią Europejską i innymi organizacjami międzynarodowymi w celu opracowania wszechstronnego podejścia do rozwoju i stabilizacji w regionie dotkniętym kryzysem w Kosowie, w tym wdrożenia Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej z szerokim udziałem międzynarodowym, w celu dalszego wspierania demokracji, dobrobytu, stabilności i współpracy regionalnej” (ust. 17).

(2)

Organy, instytucje i władze Kosowa, o których mowa w niniejszym wspólnym działaniu, stanowią instytucje (zwane dalej „instytucjami Kosowa”) utworzone na podstawie rezolucji nr 1244. Obejmują one między innymi służby policyjne Kosowa, wymiar sprawiedliwości i powiązane ministerstwa spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

Dnia 14 grudnia 2007 r. Rada Europejska na posiedzeniu w Brukseli podkreśliła gotowość UE do odegrania wiodącej roli we wzmocnieniu stabilności w regionie, w związku z jego perspektywą europejską, jak również we wdrożeniu porozumienia określającego przyszły status Kosowa. Rada Europejska oświadczyła, że UE jest gotowa do wspierania Kosowa na drodze ku trwałej stabilności, w tym poprzez misję w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) oraz wkład w międzynarodowe biuro cywilne będące elementem obecności międzynarodowej. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych została wezwana do określenia sposobu przygotowania misji oraz terminu jej rozpoczęcia. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel (SG/WP) został poproszony o przygotowanie misji w ramach dyskusji z odnośnymi organami w Kosowie i z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 42 POZ 92 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 99 z 200816.2.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L42 - 88 z 200816.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/123/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L42 - 85 z 200816.2.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2007/20)

 • Dz. U. L42 - 83 z 200816.2.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/21)

 • Dz. U. L42 - 63 z 200816.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG oraz decyzję 2004/639/WE ustanawiającą warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 409) (1)

 • Dz. U. L42 - 51 z 200816.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

 • Dz. U. L42 - 48 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/16/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia etofenproksu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 45 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/15/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia klotianidyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L42 - 43 z 200816.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/14/WE z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L42 - 11 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające załączniki I, II, III, V i VII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

 • Dz. U. L42 - 9 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L42 - 7 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L42 - 6 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

 • Dz. U. L42 - 3 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L42 - 1 z 200816.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.