Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 11

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

Data ogłoszenia:2008-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 11

Strona 1 z 2
19.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/11

POROZUMIENIE w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych A. List Wspólnoty Szanowny Panie! Mam zaszczyt nawiązać do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, podpisanego w dniu 15 października 2007 r., a w szczególności do protokołu 8 do wspomnianego układu w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych. W oczekiwaniu na wejście w życie wspomnianego układu o stabilizacji i stowarzyszeniu mam zaszczyt zaproponować, aby Wspólnota Europejska oraz Republika Czarnogóry stosowały tymczasowo, od dnia dzisiejszego, protokół 8 w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych. W oczekiwaniu na wejście w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu mam zaszczyt zaproponować, aby przeglądu wdrożenia protokołu 8, w drodze odstępstwa od postanowień art. 8 tego protokołu, dokonały Umawiające się Strony. Jeżeli powyższa propozycja jest możliwa do zaakceptowania przez Republikę Czarnogóry, niniejszy list wraz z Pańskim potwierdzeniem będą stanowić porozumienie między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry. Z wyrazami szacunku


W imieniu Wspólnoty Europejskiej

L 43/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2008

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, 'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait ą Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Magħmula fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporzÿdzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, Încheiat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den Sačinjeno u Briselu

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen Za Evropsku Zajednicu

19.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/13

ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ 8 W SPRAWIE OGÓLNYCH ZASAD UCZESTNICTWA WSPÓLNOTOWYCH Artykuł 1 Czarnogóra może uczestniczyć w następujących programach wspólnotowych: a) programach wymienionych w załączniku do Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych (1); b) programach ustanowionych lub wznowionych po 27 lipca 2005 r., które zawierają klauzulę otwarcia przewidującą udział Czarnogóry. Artykuł 2 Czarnogóra wnosi wkład finansowy do ogólnego budżetu Unii Europejskiej odpowiadający poszczególnym programom, w których uczestniczy. Artykuł 3 Przedstawiciele Czarnogóry mają prawo uczestniczyć, w zakresie punktów, które dotyczą Czarnogóry, w charakterze obserwatorów, w posiedzeniach komitetów zarządczych odpowiedzialnych za monitorowanie programów, do których Czarnogóra wnosi wkład finansowy. Artykuł 4 Wobec projektów i inicjatyw zgłaszanych przez przedstawicieli Czarnogóry stosuje się, o ile to możliwe, takie same warunki, zasady i procedury właściwe dla danych programów jak wobec państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 40 z 200819.2.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L43 - 39 z 200819.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/135/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L43 - 38 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady 2008/134/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L43 - 34 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/133/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L43 - 30 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/132/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L43 - 26 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L43 - 22 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/130/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L43 - 19 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/129/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L43 - 16 z 200819.2.2008

  Decyzja nr 1/2008 Komitetu Tymczasowego WE-Czarnogóra z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie jego regulaminu, w tym zakresu uprawnień i struktury podkomitetów WE-Czarnogóra

 • Dz. U. L43 - 9 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 7 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 129/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L43 - 5 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 1 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, oraz procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.