Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 16

Tytuł:

Decyzja nr 1/2008 Komitetu Tymczasowego WE-Czarnogóra z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie jego regulaminu, w tym zakresu uprawnień i struktury podkomitetów WE-Czarnogóra

Data ogłoszenia:2008-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 16

Strona 1 z 2
L 43/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2008

DECYZJA NR 1/2008 KOMITETU TYMCZASOWEGO WE-CZARNOGÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie jego regulaminu, w tym zakresu uprawnień i struktury podkomitetów WE-Czarnogóra (2008/128/WE)

KOMITET TYMCZASOWY WE-CZARNOGÓRA,

Komitet Tymczasowy może wzywać inne osoby, niebędące członkami, do uczestnictwa w posiedzeniach w celu uzyskania informacji dotyczących poszczególnych kwestii.

uwzględniając Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „umową przejściową”), podpisaną dnia 15 października 2007 r., w szczególności jej art. 44,


Państwa członkowskie Wspólnoty są informowane o posiedzeniach Komitetu Tymczasowego.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 4 Sekretariat Artykuł 1 Urzędnik Komisji Europejskiej oraz urzędnik rządu Czarnogóry pełnią wspólnie funkcję sekretarzy Komitetu Tymczasowego.

Przewodnictwo Komitetowi Tymczasowemu przewodniczą, rotacyjnie przez okres dwunastu miesięcy, przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej „Komisją Europejską”) w imieniu Wspólnoty Europejskiej (zwanej dalej „Wspólnotą”), oraz przedstawiciel rządu Czarnogóry. Jednakże pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu Tymczasowego, a kończy w dniu 31 grudnia tego samego roku. Artykuł 5 Korespondencja Wszelka korespondencja skierowana do przewodniczącego Komitetu Tymczasowego oraz wszelka korespondencja pochodząca od przewodniczącego przekazywana jest do obydwu sekretarzy. Obydwaj sekretarze zapewniają, w stosownych przypadkach, przekazanie korespondencji swoim odnośnym przedstawicielom w Komitecie Tymczasowym.

Artykuł 2 Posiedzenia Posiedzenia Komitetu Tymczasowego odbywają się regularnie raz do roku w Brukseli lub w Podgoricy, zależnie od uzgodnień przyjętych przez obie Strony. Jeżeli obie Strony wyrażają na to zgodę, możliwe jest zwoływanie specjalnych posiedzeń Komitetu Tymczasowego na wniosek jednej ze stron.

Artykuł 6 Porządek obrad 1. Przewodniczący i sekretarze ustanawiają tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia nie później niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia.

Posiedzenia zwołuje przewodniczący. Tymczasowy porządek obrad obejmuje pozycje, o których wprowadzenie sekretarze zostali poproszeni we wniosku złożonym nie później niż na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia, z zastrzeżeniem, że do tymczasowego porządku dziennego nie są wpisywane te pozycje, w odniesieniu do których do dnia przedstawienia tymczasowego porządku obrad sekretarze nie otrzymali dokumentacji towarzyszącej.

Posiedzenia Komitetu Tymczasowego są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł 3 Delegacje Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie delegacji każdej ze stron.

W posiedzeniach Komitetu Tymczasowego w roli obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w przypadku planowanego poruszania kwestii dotyczących tego banku.

(1) Dz.U. L 345 z 28.12.2007, s. 2.

Komitet Tymczasowy przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Jeżeli Strony wyrażają na to zgodę, w porządku obrad można umieścić punkty nie znajdujące się wcześniej w porządku tymczasowym.

2. W porozumieniu ze Stronami przewodniczący może skrócić terminy określone w ust. 1, gdy wymaga tego szczególny przypadek.

19.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/17

Artykuł 7 Protokół Strona będąca gospodarzem posiedzenia sporządza projekt protokołu z każdego posiedzenia Komitetu Tymczasowego. W protokole wskazuje się podjęte decyzje i zalecenia oraz przyjęte wnioski. W terminie dwóch miesięcy następujących po posiedzeniu projekt protokołu przekazywany jest Komitetowi Tymczasowemu do zatwierdzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 43 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 40 z 200819.2.2008

  Sprostowanie do decyzji 2007/792/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję nr 2005/446/WE ustalającą ostateczny termin przyznawania środków z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (  Dz.U. L 320 z 6.12.2007)

 • Dz. U. L43 - 39 z 200819.2.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/135/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L43 - 38 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady 2008/134/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L43 - 34 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/133/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L43 - 30 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/132/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L43 - 26 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/131/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L43 - 22 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/130/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L43 - 19 z 200819.2.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/129/WPZiB z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L43 - 11 z 200819.2.2008

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 9 z 200819.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie tymczasowego stosowania protokołu 8 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L43 - 7 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 129/2008 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L43 - 5 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 1 z 200819.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 140/2008 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, oraz procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.