Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 143/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2008-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 1

Strona 1 z 6
20.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 143/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93,

(3)

1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (4) powinno zawierać przepisy dotyczące przekazywania takich danych.

uwzględniając wniosek Komisji,

Dyrektywa 2008/8/WE rozszerza również zakres zastosowania procedury szczególnej w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych przez podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (5) upraszcza procedurę zwrotu VAT w państwie członkowskim, w którym zainteresowany podatnik nie jest zidentyfikowany do celów VAT.

(1)

Zmiany dotyczące miejsca świadczenia usług wprowadzone na mocy dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (3) oznaczają, że usługi świadczone między podatnikami są co do zasady realizowane w miejscu, gdzie siedzibę ma usługobiorca. W przypadku gdy usługodawca i usługobiorca mają siedzibę w różnych państwach członkowskich, coraz częściej zastosowanie będzie miał mechanizm odwrotnego obciążenia.

(5)

(2)

Celem zapewnienia właściwego stosowania podatku od wartości dodanej (VAT) od usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia dane zgromadzone przez państwo członkowskie usługodawcy powinny być przekazywane państwu członkowskiemu, w którym usługobiorca ma swoją siedzibę. Rozporządzenie Rady (WE) nr

Rozszerzenie zakresu zastosowania procedury szczególnej oraz zmiany dotyczące procedury zwrotu w odniesieniu do podatników niemających siedziby w państwie członkowskim zwrotu oznaczają, że zainteresowane państwa członkowskie będą musiały wymieniać znacznie więcej informacji. Wymagana wymiana informacji nie powinna powodować nadmiernych obciążeń administracyjnych dla zainteresowanych państw członkowskich. Taka wymiana informacji powinna zatem odbywać się drogą elektroniczną przy zastosowaniu istniejących systemów wymiany informacji.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1798/2003,

(1) Opinia z dnia 7 września 2005 r. (2) Opinia z dnia 12 maja 2005 r. (3) Zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4) Dz.U. L 264 z 15.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (5) Zob. s. 23 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 44/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

„1. Każde państwo członkowskie utrzymuje elektroniczną bazę danych, w której przechowuje i przetwarza informacje zgromadzone zgodnie z tytułem XI rozdział 6 dyrektywy 2006/112/WE.”;

Artykuł 1 Z dniem 1 stycznia 2010 r. w rozporządzeniu (WE) nr 1798/2003 wprowadza się następujące zmiany: 4) artykuł 23 akapit pierwszy pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) całkowita wartość wszystkich wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i całkowita wartość wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług na rzecz osób posiadających numer identyfikacyjny VAT dokonanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zidentyfikowane do celów VAT w państwie członkowskim dostarczającym informacje.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 36 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 w sprawie pomocy państwa nr C 32/2006 (ex N 179/2006) wdrożonej przez Polskę na rzecz Huty Cynku Miasteczko Śląskie SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4310) (1)

 • Dz. U. L44 - 33 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. dotycząca środków pomocy nr C 47/2003 (ex NN 49/2003) zastosowanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Izar (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4298) (1)

 • Dz. U. L44 - 32 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz wspierania inwestycji w słodowni Maltacarrión, SA w Kastylii i Leon (C 48/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6897)

 • Dz. U. L44 - 31 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa Wsparcie inwestycji w racjonalizację upraw winorośli na stromych stokach w Nadrenii-Palatynacie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4462)

 • Dz. U. L44 - 29 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. dotycząca pomocy państwa w zakresie rekompensat przyznanych na mocy dekretu w sprawie nawozu naturalnego (C 12/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6777)

 • Dz. U. L44 - 23 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

 • Dz. U. L44 - 11 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług

 • Dz. U. L44 - 9 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L44 - 7 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.