Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. dotycząca pomocy państwa w zakresie rekompensat przyznanych na mocy dekretu w sprawie nawozu naturalnego (C 12/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6777)

Data ogłoszenia:2008-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 29

20.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/29

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2007 r. dotycząca pomocy państwa w zakresie rekompensat przyznanych na mocy dekretu w sprawie nawozu naturalnego (C 12/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6777)

(jedynie tekst w języku francuskim i niderlandzkim jest autentyczny)

(2008/138/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2,

Pismem z dnia 12 marca 2007 r. Belgia poinformowała Komisję o wycofaniu zgłoszonego środka. W piśmie tym Belgia potwierdziła również, że przedmiotowa pomoc nie została wypłacona.

wezwawszy zainteresowane strony do zgłaszania uwag zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami (1),

II. WNIOSEK (5)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Do dnia otrzymania wniosku Belgii o wycofanie powiadomienia, Komisja nie podjęła żadnej formalnej decyzji w odnośnej sprawie. W tych okolicznościach przyjmuje ona wycofanie powiadomienia w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (2).

Pismem z dnia 3 lipca 1998 r. władze belgijskie powiadomiły o wyżej wspomnianej pomocy zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE.

(6)

W związku z powyższym należy zamknąć formalne postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, gdyż jest ono zbędne,

(2)

Pismem nr SG-Greffe (1999) D/2211 z dnia 26 marca 1999 r. Komisja otwarła formalne postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE. Następnie Belgia przekazała swoje uwagi w piśmie z dnia 28 kwietnia 1999 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Komisja otrzymała od zainteresowanych stron uwagi, które przekazała Belgii w piśmie z dnia 30 czerwca 1999 r., dając jej możliwość donajęcia stanowiska. Władze belgijskie przekazały do Komisji informacje uzupełniające w korespondencji z dnia 1 czerwca 1999 r., 27 czerwca 2000 r. oraz 23 lipca 2001 r.

Artykuł 1 Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 niniejszym zamyka się formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy w zakresie rekompensat przyznanych na mocy dekretu w sprawie nawozu naturalnego.

(2) Dz.U. L 83 z 27.3.1999., str. 1.

(1) Dz. U. C 129 z 8.5.1999, str. 2.

L 44/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2008

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Belgii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 36 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 w sprawie pomocy państwa nr C 32/2006 (ex N 179/2006) wdrożonej przez Polskę na rzecz Huty Cynku Miasteczko Śląskie SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4310) (1)

 • Dz. U. L44 - 33 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. dotycząca środków pomocy nr C 47/2003 (ex NN 49/2003) zastosowanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Izar (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4298) (1)

 • Dz. U. L44 - 32 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz wspierania inwestycji w słodowni Maltacarrión, SA w Kastylii i Leon (C 48/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6897)

 • Dz. U. L44 - 31 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa Wsparcie inwestycji w racjonalizację upraw winorośli na stromych stokach w Nadrenii-Palatynacie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4462)

 • Dz. U. L44 - 23 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

 • Dz. U. L44 - 11 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług

 • Dz. U. L44 - 9 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L44 - 7 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 1 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 143/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.