Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa Wsparcie inwestycji w racjonalizację upraw winorośli na stromych stokach w Nadrenii-Palatynacie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4462)

Data ogłoszenia:2008-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 31

20.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa Wsparcie inwestycji w racjonalizację upraw winorośli na stromych stokach w Nadrenii-Palatynacie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4462)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2008/139/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) II. WNIOSEK

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2,


po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionym artykułem (1),

(5)

Do chwili otrzymania informacji od władz niemieckich Komisja nie podjęła jeszcze żadnej formalnej decyzji dotyczącej omawianego zgłoszenia. Wobec powyższego Komisja akceptuje wycofanie zgłoszenia w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (3). Należy zatem zamknąć formalne postępowanie wyjaśniające zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe,

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Pismem z dnia 30 września 1994 r. zarejestrowanym dnia 7 października 1994 r. Niemcy dokonały zgłoszenia pomocy zgodnie z art. 93 ust. 3 (obecnie art. 88 ust. 3) Traktatu WE.

Artykuł 1 Formalne postępowanie wyjaśniające dotyczące pomocy na wsparcie inwestycji w racjonalizację upraw winorośli na stromych stokach w Nadrenii-Palatynacie zostaje niniejszym zamknięte zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2007 r.

(2)

Pismem zarejestrowanym pod nr SG(95) D/4615 z dnia 7 kwietnia 1995 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, zgodnie z art. 93 ust. 2 (obecnie art. 88 ust. 2) Traktatu WE (2). W odpowiedzi Niemcy wyraziły swoją opinię w pismach z dnia 29 maja 1995 r. i 24 czerwca 1996 r. Komisja nie otrzymała uwag od zainteresowanych stron trzecich. Władze niemieckie przekazały Komisji dodatkowe informacje w piśmie z dnia 1 czerwca 2007 r..

(3)

W piśmie z dnia 24 czerwca 1996 r. Niemcy poinformowały o wycofaniu zgłoszenia dotyczącego pomocy. Na wniosek Komisji Niemcy potwierdziły ponadto, że pomoc inwestycyjna nie została wypłacona.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. C 169 z 5.7.1995, str. 12. (2) Dz.U. C 359 z 11.12.1999, str. 27.

(3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 36 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 w sprawie pomocy państwa nr C 32/2006 (ex N 179/2006) wdrożonej przez Polskę na rzecz Huty Cynku Miasteczko Śląskie SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4310) (1)

 • Dz. U. L44 - 33 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. dotycząca środków pomocy nr C 47/2003 (ex NN 49/2003) zastosowanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Izar (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4298) (1)

 • Dz. U. L44 - 32 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz wspierania inwestycji w słodowni Maltacarrión, SA w Kastylii i Leon (C 48/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6897)

 • Dz. U. L44 - 29 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. dotycząca pomocy państwa w zakresie rekompensat przyznanych na mocy dekretu w sprawie nawozu naturalnego (C 12/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6777)

 • Dz. U. L44 - 23 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

 • Dz. U. L44 - 11 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług

 • Dz. U. L44 - 9 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L44 - 7 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 1 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 143/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.