Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. dotycząca środków pomocy nr C 47/2003 (ex NN 49/2003) zastosowanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Izar (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4298) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 33

Strona 1 z 3
20.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 września 2007 r. dotycząca środków pomocy nr C 47/2003 (ex NN 49/2003) zastosowanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Izar (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4298)

(jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/141/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w obu pismach Repsol odpowiednio w pismach sporządzonych w dniu 12 stycznia i 10 maja 2004 r.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W kontekście dwóch decyzji dotyczących pomocy państwa, nie mających związku z niniejszym postępowaniem (2), przyjętych w 2004 r. (tzn. po wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie gwarancji dotyczących gazowców, Komisja uznała, że pomoc publiczna w kwocie 864 mln EUR, którą Hiszpania udzieliła Izar, jest niezgodna z Traktatem i nakazała jej odzyskanie. W piśmie z dnia 5 sierpnia 2004 r. Hiszpania powołała się na art. 296 Traktatu (3), w celu uratowania aktywów stoczni związanych z działalnością na potrzeby marynarki wojennej przed skutkami przewidywanej upadłości Izar spowodowanej wykonaniem wspomnianego nakazu odzyskania środków. W późniejszej korespondencji hiszpańskie władze wyjaśniły również Komisji, w jaki sposób funkcjonować ma nowa stocznia marynarki wojennej będącą następczynią Bazán (zwana dalej „Navantia”), zwróciły uwagę na podjęte zobowiązania mające zaradzić problemom w dziedzinie konkurencji oraz zaproponowały metodę śledzenia ich realizacji. W międzyczasie wydane w odniesieniu do Izar nakazy odzyskania środków na łączną kwotę 1,2 mld EUR (4) doprowadziły przedsiębiorstwo do stanu ujemnego kapitału własnego i praktycznej upadłości. W świetle powyższych okoliczności w dniu 1 kwietnia 2005 r. Hiszpania rozpoczęła likwidację cywilnych stoczni nadal należących do Izar (tzn. stoczni, które nie zostały włączone do niedawno utworzonej stoczni Navantia: w Gijón, Sestao, Manises i Sewilli) oraz rozpoczęła proces prywatyzacji tych stoczni.

II. OPIS ŚRODKÓW POMOCY

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) oraz mając na względzie przedstawione uwagi,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

W marcu 2000 r. Komisja otrzymała informację, że hiszpański holding publiczny Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (zwany dalej „SEPI”) udzielił przedsiębiorstwu Repsol/Gas Natural (zwanemu dalej „Repsol”) trzech gwarancji dotyczących budowy i dostarczenia trzech gazowców. Realizacja zamówienia została powierzona dwóm państwowym stoczniom należącym w owym czasie do przedsiębiorstwa Astilleros Españoles (zwanego dalej „AESA”), włączonych później do grupy Izar. AESA i Izar należały w całości do SEPI.

(6)

(2)

Pismem z dnia 9 lipca 2003 r. Komisja powiadomiła Hiszpanię o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do powyższych trzech niezgłoszonych środków.

(7)

(3)

W pismach z dnia 5 sierpnia 2003 r. i 22 października 2003 r. władze hiszpańskie przedstawiły swoje uwagi na temat pisma Komisji. Komisja otrzymała także uwagi jednej z zainteresowanych stron (Repsol), w październiku 2003 r. i w lutym 2004 r. Uwagi te przekazano Hiszpanii, z możliwością odniesienia się do nich. Hiszpania ustosunkowała się do uwag zawartych

W 1999 r. Repsol udzieliło trzem armatorom wspomnianych zamówień na świadczenie usług frachtu za pośrednictwem gazowca na zasadach długoterminowego czarteru czasowego, z opcją zwiększenia liczby gazowców do dwóch na każde przedsiębiorstwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 36 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 w sprawie pomocy państwa nr C 32/2006 (ex N 179/2006) wdrożonej przez Polskę na rzecz Huty Cynku Miasteczko Śląskie SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4310) (1)

 • Dz. U. L44 - 32 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz wspierania inwestycji w słodowni Maltacarrión, SA w Kastylii i Leon (C 48/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6897)

 • Dz. U. L44 - 31 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa Wsparcie inwestycji w racjonalizację upraw winorośli na stromych stokach w Nadrenii-Palatynacie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4462)

 • Dz. U. L44 - 29 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. dotycząca pomocy państwa w zakresie rekompensat przyznanych na mocy dekretu w sprawie nawozu naturalnego (C 12/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6777)

 • Dz. U. L44 - 23 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

 • Dz. U. L44 - 11 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług

 • Dz. U. L44 - 9 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L44 - 7 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 1 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 143/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.