Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2008-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 9

20.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 145/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z wnioskiem, który został złożony przez Rumunię zgodnie z art. 33 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, do wykazu konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich należy włączyć dwie nowe odmiany. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 796/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 ustanawia przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, dotyczące między innymi warunków kontroli zawartości tetrahydrokanabinolu w konopiach. Zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 państwa członkowskie przekazały Komisji wyniki badań określających poziom tetrahydrokanabinolu w odmianach konopi zasianych w roku 2007. Wyniki te należy uwzględnić przy ustalaniu wykazu odmian konopi kwalifikujących się do płatności bezpośrednich na najbliższe lata gospodarcze oraz wykazu odmian zatwierdzonych tymczasowo na rok gospodarczy 2008/2009.

(2)

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 796/2004 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku gospodarczego 2008/2009.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1276/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 11). (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1550/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 79).

L 44/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.2.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II ODMIANY KONOPI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH a. Odmiany konopi Beniko Carmagnola Chamaeleon CS Delta-Llosa Delta 405 Denise Dioica 88 Epsilon 68 Fedora 17 Felina 32 Felina 34 – Félina 34 Ferimon – Férimon Fibranova Fibrimon 24 Futura 75 Kompolti Red Petiole Santhica 23 Santhica 27 Silesia Uso-31 b. Odmiany konopi zatwierdzone w roku gospodarczym 2008/2009 Białobrzeskie Cannakomp Diana (1) Fasamo Kompolti hibrid TC Lipko Lovrin 110 Silvana UNIKO-B Zenit (1)

(1) Wyłącznie w Rumunii, dopuszczone decyzją Komisji 2007/69/WE (Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 167).”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 44 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 36 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 w sprawie pomocy państwa nr C 32/2006 (ex N 179/2006) wdrożonej przez Polskę na rzecz Huty Cynku Miasteczko Śląskie SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4310) (1)

 • Dz. U. L44 - 33 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. dotycząca środków pomocy nr C 47/2003 (ex NN 49/2003) zastosowanych przez Hiszpanię na rzecz przedsiębiorstwa Izar (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4298) (1)

 • Dz. U. L44 - 32 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz wspierania inwestycji w słodowni Maltacarrión, SA w Kastylii i Leon (C 48/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6897)

 • Dz. U. L44 - 31 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa Wsparcie inwestycji w racjonalizację upraw winorośli na stromych stokach w Nadrenii-Palatynacie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4462)

 • Dz. U. L44 - 29 z 200820.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. dotycząca pomocy państwa w zakresie rekompensat przyznanych na mocy dekretu w sprawie nawozu naturalnego (C 12/1999) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6777)

 • Dz. U. L44 - 23 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim

 • Dz. U. L44 - 11 z 200820.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług

 • Dz. U. L44 - 7 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L44 - 1 z 200820.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 143/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.