Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 45 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy na rzecz „Investbx” C 36/2005, której zamierza udzielić Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5808) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 45 POZ 1

Strona 1 z 42
20.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy na rzecz „Investbx” C 36/2005, której zamierza udzielić Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5808)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/126/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) oraz uwzględniając ich uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA (1) (6)

Pismem z dnia 20 października 2005 r. Komisja poinformowała Zjednoczone Królestwo, że postanowiła wszcząć postępowanie określone w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do tego środka.

(5)

Pismem z dnia 11 listopada 2005 r. Komisja przesłała swoją decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE zainteresowanej stronie – spółce Ofex.

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

Pismem z dnia 26 lipca 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 28 lipca 2005 r. Zjednoczone Królestwo zgłosiło Komisji wyżej wymieniony środek pomocy zgodnie z postanowieniami art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Komisja zwróciła się o dalsze informacje w dniu 19 sierpnia 2005 r., po czym w dniu 8 września 2005 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zjednoczonego Królestwa oraz Komisji. W trakcie tego spotkania przedstawiciele władz Zjednoczonego Królestwa dostarczyli dalszych informacji. Dnia 26 września 2005 r. Komisja otrzymała skargę od spółki PLUS Markets Group plc (dawniej Ofex Holdings plc) (dalej zwanej „Ofex”).

(7)

(2)

Pismem z dnia 21 listopada 2005 r., które wpłynęło do Komisji tego samego dnia, Zjednoczone Królestwo przedstawiło odpowiedź na decyzję Komisji o wszczęciu postępowania.

(8)

Komisja otrzymała uwagi od 20 zainteresowanych stron:

(3)

(a)

od The Share Centre w piśmie z dnia 10 listopada 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 23 listopada 2005 r.

(1) Dz.U. C 288 z 19.11.2005, str. 13.

(2) Zob. przypis 1.

L 45/2 (b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (r)

20.2.2008

od Ofex w piśmie z dnia 25 listopada 2005 r., zarejestrowanym w Komisji tego samego dnia, oraz w piśmie z dnia 15 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji następnego dnia; od Mazars w piśmie z dnia 24 listopada 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 5 grudnia 2005 r.; od pana Alberta Bore’a w piśmie z dnia 30 listopada 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 6 grudnia 2005 r.; od Quoted Companies Alliance (organizacji reprezentującej interesy mniejszych spółek notowanych na giełdzie) w piśmie z dnia 16 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji tego samego dnia; od Hembury Associates Ltd. w piśmie z dnia 16 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 19 grudnia 2005 r.; od Hamilton Pratt w piśmie z dnia 13 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 19 grudnia 2005 r.; od Regione Emilia-Romagna w piśmie z dnia 15 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 20 grudnia 2005 r.; od JP Jenkins w piśmie z dnia 13 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 20 grudnia 2005 r.; od Aston Science Park w piśmie z dnia 14 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 22 grudnia 2005 r.; od Robert Huggins Associates w piśmie z dnia 13 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 22 grudnia 2005 r.; od Catapult Venture Managers w piśmie z dnia 12 grudnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 22 grudnia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 45 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.