Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Data ogłoszenia:2008-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 1

Strona 1 z 5
21.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

działania mające zapewnić usunięcie przez rolnika stwierdzonych niezgodności.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,

(2)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

Artykuł 44 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (2) nakłada na rolników obowiązek utrzymania w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi. Doświadczenie pokazuje, że z wymogiem tym wiąże się ryzyko ograniczenia funkcjonowania rynku obrotu gruntami; nakłada on również znaczne obciążenie administracyjne na danych rolników i służby administracji. Jednak by uniknąć podwójnych roszczeń w odniesieniu do tego samego gruntu, niezbędne jest ustalenie, że działki powinny znajdować się w dyspozycji rolnika w określonym dniu. Państwa członkowskie powinny określić taką datę; nie powinna ona być późniejsza niż termin ustalony dla zmiany wniosku o pomoc. Tę samą zasadę należy również przyjąć wobec państw członkowskich stosujących system jednolitej płatności obszarowej.

Doświadczenie pokazuje, że należy tolerancyjnie traktować przypadki drobnych niezgodności z wymogami odnoszącymi się do wzajemnej zgodności, jeżeli ich waga, zakres i trwałość nie uzasadniają natychmiastowego zmniejszenia kwoty płatności bezpośredniej, która ma zostać przyznana. Takie tolerancyjne podejście powinno jednak obejmować odpowiednie procedury właściwego organu krajowego, stosowane aż do momentu usunięcia niezgodności. Ponadto stosowanie zmniejszeń wobec bardzo niskich pierwotnych kwot płatności bezpośrednich może się okazać bardziej kłopotliwe niż korzyści wynikające z zastosowania takiego środka odstraszającego. Należy więc określić odpowiedni próg, poniżej którego państwa członkowskie mogą zdecydować się na niestosowanie zmniejszenia, pod warunkiem że właściwy organ krajowy podejmie

W konsekwencji ograniczenia do jednego dnia okresu, w którym w dyspozycji rolnika powinny pozostawać działki odpowiadające kwalifikującemu się hektarowi, zarówno w przypadku systemu płatności jednolitej, jak i systemu jednolitej płatności obszarowej, należy sprecyzować zasady odpowiedzialności dotyczące wzajemnej zgodności, w szczególności te odnoszące się do przekazywania gruntu w danym roku kalendarzowym. Powinno być jasne, że rolnik składający wniosek o pomoc powinien ponosić odpowiedzialność wobec właściwego organu za niespełnienie wymogów wzajemnej zgodności w danym roku kalendarzowym w przypadku całości gruntów, których dotyczy wniosek o pomoc. Powyższe nie powinno jednak uniemożliwiać wykonywania uzgodnień prywatnoprawnych w stosunkach pomiędzy danym rolnikiem a osobą, której przekazano grunt lub która takiego przekazania dokonała.

(1) Opinia z dnia 11 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1276/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 11).

L 46/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200821.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (  Dz.U. L 391 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L46 - 41 z 200821.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 54/2006 (ex N 276/2006) planowanej przez Polskę na rzecz Bison Bial SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4145) (1)

 • Dz. U. L46 - 38 z 200821.2.2008

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 37 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L46 - 25 z 200821.2.2008

  Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 23 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 11 z 200821.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

 • Dz. U. L46 - 9 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

 • Dz. U. L46 - 7 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.