Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 25

Tytuł:

Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 25

Strona 1 z 6
21.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/25

TŁUMACZENIE

UMOWA o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwane dalej „państwami członkowskimi Wspólnoty”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą” z jednej strony, oraz RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, zwany dalej „Chinami”, z drugiej strony,


L 46/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2008

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej podpisaną w maju 1985 r. pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Chińską Republiką Ludową, UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie stosunków istniejących pomiędzy Wspólnotą i jej państwami członkowskimi oraz Chinami w sektorze transportu morskiego, WIERZĄC, że współpraca w sektorze międzynarodowego transportu morskiego pomiędzy Stronami przyczyni się do rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy Chinami oraz Wspólnotą i jej państwami członkowskimi, MAJĄC NA CELU dalsze wzmacnianie wzajemnych stosunków w sektorze międzynarodowego transportu morskiego w oparciu o zasadę równości i wzajemnych korzyści UZNAJĄC istotne znaczenie usług transportu morskiego i pragnąc dalej rozwijać transport multimodalny obejmujący przewóz drogą morską, w celu zwiększenia wydajności łańcucha transportowego, UZNAJĄC znaczenie dalszego rozwoju elastycznych i prorynkowych rozwiązań oraz wynikających z nich korzyści dla przedsiębiorstw obu Stron świadczących usługi w sektorze międzynarodowego transportu ładunków w ramach efektywnego systemu międzynarodowego transportu morskiego, UWZGLĘDNIAJĄC istniejące umowy dwustronne o transporcie morskim pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty a Chinami, POPIERAJĄC wielostronne negocjacje dotyczące usług transportu morskiego prowadzone w ramach Światowej Organizacji Handlu, POSTANOWILI zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu wyznaczyli jako swych pełnomocników: KRÓLESTWO BELGII: Isabelle DURANT Wicepremier i Minister ds. Mobilności i Transportu

KRÓLESTWO DANII: Bendt BENDTSEN Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC: Manfred STOLPE Federalny Minister Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Wilhelm SCHÖNFELDER Ambasador, Stały Przedstawiciel Republiki Federalnej Niemiec

REPUBLIKA GRECKA: Georgios ANOMERITIS Minister ds. Floty Handlowej

KRÓLESTWO HISZPANII: Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ Minister Infrastruktury

REPUBLIKA FRANCUSKA: Pierre SELLAL Ambasador, Stały Przedstawiciel Republiki Francuskiej

21.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/27

IRLANDIA: Peter GUNNING Zastępca Stałego Przedstawiciela Irlandii

REPUBLIKA WŁOSKA: Pietro LUNARDI Minister Infrastruktury i Transportu

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA: Henri GRETHEN Minister Gospodarki, Minister Transportu

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW: Roelf Hendrik de BOER Minister ds. Transportu, Komunikacji i Robót Publicznych

REPUBLIKA AUSTRII: Mathias REICHHOLD Federalny Minister ds. Transportu, Innowacji i Technologii

REPUBLIKA PORTUGALII: Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA Minister ds. Robót Publicznych, Transportu i Mieszkalnictwa

REPUBLIKA FINLANDII: Kimmo SASI Minister ds. Transportu i Komunikacji

KRÓLESTWO SZWECJI: Ulrica MESSING Minister ds. Komunikacji

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ: David JAMIESON Parlamentarny Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA: Bendt BENDTSEN Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu Królestwa Danii Urzędujący Przewodniczący Rady Unii Europejskiej Loyola de PALACIO Wiceprzewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ: Chunxian ZHANG Minister ds. Komunikacji Chińskiej Republiki Ludowej KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200821.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (  Dz.U. L 391 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L46 - 41 z 200821.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 54/2006 (ex N 276/2006) planowanej przez Polskę na rzecz Bison Bial SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4145) (1)

 • Dz. U. L46 - 38 z 200821.2.2008

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 37 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L46 - 23 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 11 z 200821.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

 • Dz. U. L46 - 9 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

 • Dz. U. L46 - 7 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 1 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.