Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 38

Tytuł:

Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 38

L 46/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2008

PROTOKÓŁ zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej, z jednej strony, oraz RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, z drugiej strony, UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, a tym samym do Wspólnoty, w dniu 1 maja 2004 r.,


21.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/39

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka stają się Stronami Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 6 grudnia 2002 r. (zwanej dalej „Umową”).

Artykuł 3 Niniejszy Protokół jest zatwierdzany przez umawiające się strony zgodnie z ich własnymi procedurami. Protokół wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Umowy. W przypadku zatwierdzenia niniejszego Protokołu przez Umawiające się Strony po dacie wejścia w życie Umowy, Protokół wchodzi w życie z dniem wzajemnego notyfikowania przez strony zakończenia wewnętrznych procedur zatwierdzenia. Artykuł 4

Artykuł 2 Teksty Umowy w językach czeskim, estońskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, polskim, słoweńskim i słowackim załączone do niniejszego Protokołu są autentyczne na tych samych warunkach, jak inne wersje językowe sporządzone zgodnie z art. 14 niniejszej Umowy.

Niniejszy Protokół sporządzono w Pekinie dnia piątego września roku dwa tysiące piątego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz chińskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Por los Estados miembros Za členské státy For medlemsstaterne Für die Mitgliedstaaten Liikmesriikide nimel Για τα κράτη μέλη For the Member States Pour les États membres Per gli Stati membri Dalībvalstu vārdā Valstybių narių vardu A tagállamok részéről Għall-Istati Membri Voor de lidstaten W imieniu państw członkowskich Pelos Estados-Membros Za členské štáty Za države članice Jäsenvaltioiden puolesta På medlemsstaternas vägnar

Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Communidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

L 46/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2008

Por el Gobierno de la República Popular China Za vládu Čínské lidové republiky For Folkerepublikken Kinas regering Im Namen der Regierung der Volksrepublik China Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας For the Government of the People's Republic of China Pour le gouvernement de la République populaire de Chine Per il Governo della Repubblica popolare cinese Kīnas Tautas Republikas vārdā Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu A Kínai Népköztársaság kormánya részéről Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina Voor de regering van de Volksrepubliek China W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej Pelo Governo da República Popular da China Za vládu Čínskej l'udovej republiky Za Vlado Ljudske republike Kitajske Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200821.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (  Dz.U. L 391 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L46 - 41 z 200821.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 54/2006 (ex N 276/2006) planowanej przez Polskę na rzecz Bison Bial SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4145) (1)

 • Dz. U. L46 - 37 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L46 - 25 z 200821.2.2008

  Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 23 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 11 z 200821.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

 • Dz. U. L46 - 9 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

 • Dz. U. L46 - 7 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 1 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.