Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 54/2006 (ex N 276/2006) planowanej przez Polskę na rzecz Bison Bial SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4145) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 41

Strona 1 z 10
21.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/41

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 54/2006 (ex N 276/2006) planowanej przez Polskę na rzecz Bison Bial SA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4145)

(jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/145/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami, a także mając na uwadze, co następuje:


1. PROCEDURA (1)

W dniu 28 marca zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami polskich władz i BB. Następnie Komisja zwróciła się o przekazanie dodatkowych informacji w piśmie z dnia 17 kwietnia 2007 r. Polskie władze udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 15 maja 2007 r.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY

2.1. Przedsiębiorstwo

(6)

Dnia 4 maja 2006 r. Polska zgłosiła planowaną pomoc restrukturyzacyjną dla Bison-Bial SA (dalej „BB”). Pismem z dnia 13 czerwca 2006 r. Komisja zwróciła się do Polski o przesłanie pewnych brakujących informacji, które polskie władze dostarczyły w dniu 13 lipca 2006 r. Pismem z dnia 29 sierpnia 2006 r. Komisja zwróciła się o przekazanie dodatkowych informacji. Polskie władze udzieliły odpowiedzi w pismach z dnia 18 września, 20 października oraz 3 listopada 2006 r. Pismem z dnia 20 grudnia 2006 r. Komisja poinformowała Polskę, że podjęła decyzję o wszczęciu procedury w trybie art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z pomocą, o której mowa powyżej. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury w trybie art. 88 ust. 2 Traktatu WE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich komentarzy na temat środka pomocy. Polskie władze przedstawiły swoje uwagi w piśmie z dnia 23 stycznia 2007 r. Nie otrzymano uwag od stron trzecich.

(9)

BB jest dużą spółką produkującą uchwyty do obrabiarek takie jak uchwyty tokarskie, trzpienie, oprawki, tuleje, przyrządy frezarskie oraz oprawki narzędziowe. Została ona utworzona w 1948 r. jako przedsiębiorstwo państwowe. W 1997 r. państwo sprzedało 53 % akcji BB prywatnej spółce Metalexport sp.zo.o., która w 2004 r. zmieniła nazwę na Mex-Holding sp. z o.o. Na koniec 2006 r. Skarb Państwa posiadał 18 % akcji BB; pozostałymi akcjonariuszami były podmioty prywatne. W latach 2000–2006 stan zatrudnienia BB zmniejszył się z 1 680 do 950 pracowników. W 2004 r. udział spółki w polskim rynku oprzyrządowania do obrabiarek wynosił 17 %, co odpowiadało jedynie 20 % produkcji BB, ponieważ spółka produkuje głównie na eksport (w 2004 r. 30 % produkcji zostało przeznaczone na eksport do Stanów Zjednoczonych, 15 % do Włoch, 7 % do krajów Europy Wschodniej włączając Rosję, 5 % do Wielkiej Brytanii). Spółka rozprowadza większość eksportowanych produktów za pośrednictwem spółek należących do grupy MexHolding, takich jak Toolmex Corporation (Stany Zjednoczone), Mexpol GmbH (Niemcy), Toolmex Polmach (Zjednoczone Królestwo) lub Italmex S.A. (Włochy). Szacunkowy udział BB w rynku europejskim wynosi 1,3 %. W wymiarze geograficznym, rynek produktów wytwarzanych przez BB ma zasięg przynajmniej europejski, a potencjalnie także światowy. Europejski i światowy sektor produkcji oprzyrządowania do obrabiarek, takiego jak produkowane przez BB, charakteryzuje się nadwyżką mocy produkcyjnych. Spółka jest zlokalizowana w regionie kwalifikującym się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE.

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

Dz.U. C 23 z 1.2.2007, str. 20. (2) Zob. przypis 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 46 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 50 z 200821.2.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (  Dz.U. L 391 z 30.12.2006)

 • Dz. U. L46 - 38 z 200821.2.2008

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 37 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Chińską Republiką Ludową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

 • Dz. U. L46 - 25 z 200821.2.2008

  Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 23 z 200821.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a rządem Chińskiej Republiki Ludowej z drugiej strony

 • Dz. U. L46 - 11 z 200821.2.2008

  Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału

 • Dz. U. L46 - 9 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

 • Dz. U. L46 - 7 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L46 - 1 z 200821.2.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.